แนะแนวการติดตั้ง OpenStack Newton ตาม Installation Manual

ให้ นศ ติดตั้ง OpenStack neuton บน vbox virtual machines 5 เครื่อง (รวมเครื่องที่จำลอง network gateway ด้วย 1 เครื่อง) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้าง vbox VM สำหรับติดตั้ง OpenStack Newton: เครื่อง Gateway 2. configure DNAT gateway และ pptp vpn server 3. สร้าง vm ได้แก่ controller network compute compute1 4. ติดตั้งสภาพแวดล้อม 5. ติดตั้ง keystone และ glance และ nova 6. ติดตั้ง neutron

6. การติดตั้ง OpenStack Newton ‘s Neutron Network แบบ Distributed Virtual Router

นศ สามารถศึกษาหลักการของ Neutron ได้จาก links ต่อไปนี้ networking service overview neuton concept ในการติดตั้ง OpenStack Neutron แบบ Distributed Virtual Router นั้นจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนจากแหล่งข้อมูลสองแหล่งใหญ่ๆได้แก่ เริ่มต้นที่ Network Component ของ OpenStack Newton Installation Website คือต้องกำหนดค่า database configuration และติดตั้ง software ใน controller node หลังจากนั้นให้ศึกษา Open vSwitch: High availability using DVR และกำหนด configuration ตามนั้น นศ อาจใช้ขั้นตอนการติดตั้ง ของ OpenStack neutron ใน OpenStack Mitaka installation script ...

5. การติดตัง keystone glance และ nova ของ OpenStack Newton 5

ให้ทำตาม Official OpenStack Newton Installation Guide ตาม link ต่อไปนี้ ติดตั้ง Keystone เมื่อคุณจะสร้าง database ให้ keystone ให้ใช้ $ sudo mysql -u root -p และทำตามใน manual ก็จะได้ $ sudo mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g. Your MariaDB connection id is 38 Server version: 10.0.27-MariaDB-0ubuntu0.16.04.1 Ubuntu 16.04 ...

How to use “ifdown” & “ifup” change an IP address to a new address value defined in /etc/network/interfaces on ubuntu 16.04.1 2

It’s a bit different from ubuntu 14.04. Supposed you originally define an IP address for the enp0s3 nic on an ubuntu 16.04.1 box in figure e.1. ... auto enp0s3 iface enp0s3 inet static address 10.0.0.11 netmask 255.255.255.0 network 10.0.0.0 gateway 10.0.0.1 dns-nameservers 8.8.8.8 Figure e.1 “enp0s3″‘s original definition. Then, you want change the address to ...

4. ติดตั้ง สภาพแวดล้อมให้ OpenStack ตาม Newton Installation Guideline 2

ก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป ขอให้ นศ ทำ snapshot ของทุกเครื่องโดยตั้งชื่อเองตามที่เห็นสมควร ชื่อควรจะสื่อให้รู้ว่าเป็น snapshot ก่อนทำขั้นตอนใด ให้ นศ ทำตามคู่มือของ OpenStack ตาม link ต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Software พื้นฐานบน node ต่างๆ 1. ติดตั้ง NTP server และ client ทำ VM snapshot 2. กำหนดค่า OpenStack Package ทำ VM snapshot 3. ติดตั้ง mysql ผมได้เขียนไปถามทาง OpenStack แล้วเขาแนะนำว่าให้ดูเรื่องการกำหนดค่า mysql password ปรากฏว่าต้องทำดังนี้ กล่าวคือเมื่อ mysql_secure_installation script ให้ใส่พาสเวิดครั้งแรกให้เคาะ enter เฉยๆเนื่องจากตอนติดตั้ง mysql พาสเวิดเริ่มต้นคือว่าง (Blank) หลังจากนั้น ...

3. สร้าง vbox VM เป็น controller network compute และ compute1

3. สร้าง vbox VM เป็น controller network compute และ compute1
ต่อไปเราจะสร้างเครื่อง VM ที่จะใช้ติดตั้ง OpenStack จริงๆ DESKTOP เครื่องที่ 1 ให้ นศ clone เครื่อง ubuntu-16.04.1-orig ให้เป็นเครื่อง controller network บน Desktop Host เครื่องที่ 1 ของ นศ โดยมี Spec ดังนี้ 1. controller 1.1. มี vbox spec ดังนี้ hostname: ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "controller" RAM: 3GB cpus: 2 cores Adapters: 1 nic type: bridge promiscuous mode "Allow All" Disk: 16G Management IP on ...

2. ทำให้เครื่อง ubuntu 16.04 เป็น SNAT gateway และ pptp VPN server 1

2. ทำให้เครื่อง ubuntu 16.04 เป็น SNAT gateway และ pptp VPN server
ในอันดับถัดไปเราจะทำให้เครื่อง ubuntu 16.04 ที่เป็นเครื่อง gateway เป็น DNAT gateway และ pptp VPN server เมื่อ login เข้าเครื่องนี้แล้วให้เช็คว่า ubuntu repository คืออะไรและในไฟล์ /etc/apt/sources.list ให้เปลี่ยน us.archive.ubuntu.com เป็น th.archive.ubuntu.com ก่อน (ใช้วิธีการ replace string ของ nano หรือ vi ก็ได้ หรือจะใช้คำสั่งข้างล่างก็ได้) sed -i "s/us.arch/th.arch/g" /etc/apt/sources.list หลังจากนั้นให้ update repository $ sudo apt-get update 1. กำหนดค่า IP ให้ nics ก่อนอื่น ผมต้องกำหนดค่าใน /etc/network/interfaces ให้สอดคล้องกับ Adapter 1 ...

การหาชื่อ Network Adapter ของ ubuntu 16.04 server 1

การหาชื่อ Network Adapter ของ ubuntu 16.04 server
ผมต้อง configure ค่าใน /etc/network/interfaces แต่ปัญหาคือผมจะรู้ได้อย่างไรว่า network interfaces (หรือ nic) เพราะใน ubuntu ใหม่นี้ไม่ได้ใช้ eth0 และ eth1 แล้ว หลังจากหาจากกูเกิ้ล พบว่าต้องใช้คำสั่ง $ ls /sys/class/net ซึ่งจะได้รายชื่อ nic ตามชื่อไฟล์ในภาพ b.1 ที่จะได้ว่า Adapter 1 มีชื่อว่า “enp0s3” และ Adapter 2 มีชื่อว่า “enp0s8” ภาพ b.1 nic’s names

การเปลี่ยนชื่อ host ใน ubuntu 16.04 server 1

การเปลี่ยนชื่อแบบถาวรให้ทำดังนี้ sudo vi /etc/hostname sudo vi /etc/hosts เปลี่ยนชื่อในไฟล์ข้างต้น และรัน sudo reboot

การติดตั้ง openvswitch บน ubuntu และกำหนดให้ใช้กับ virtualbox

สมมุติว่าคุณใช้ ubuntu 15.10 หรือ 16.04 และจะติดตั้ง openvswitch ให้ทำดังนี้ $ sudo apt-get install openvswitch-switch $ sudo ovs-vsctl show สร้าง virtual switch หรือ bridge ชื่อ “sw0” ขึ้นใน network stack ของเครื่อง host $ sudo ovs-vsctl add-br sw0 เชื่อม eth0 (ถ้า NIC ของเครื่อง host ของคุณใช้ชื่อนี้)เข้ากับ virtual switch “sw0” $ sudo ovs-vsctl add-port sw0 eth0 บอก kernel ให้ลบ ip address ...