วิธีการใส่ user data เมื่อ launch instance

หากต้องการใช้ image เพื่อการทดสอบ trusty-server-cloudimg จาก http://cloud-images.ubuntu.com/ แล้วต้องการกำหนด password เพื่อให้สามารถ login ทางหน้า console ได้ ต้องดำเนินการดังนี้ ในหน้า Launch Instance เลือก Tab Post-Creation ใน Customization Script: ใส่ข้อมูลดังนี้ #cloud-config password: your_password chpasswd: { expire: False } ssh_pwauth: True เมื่อ launch instance แล้ว เข้าหน้า console จะสามารถ login ได้ด้วย user: ubuntu password: your_password

การสร้าง instance ที่เป็น Windows

ควรเลือก Flavor ขนาด medium ขึ้นไป เนื่องจากอิมเมจ Windows มีขนาดค่อนข้างใหญ่ การเลือก Flavor ขนาดเล็กกว่า medium อาจทำให้ไม่สามารถสร้าง instance ได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างและรัน instance ได้ในคู่มือการใช้งาน หน้า 10