แจ้งปรับปรุงระบบ Science Cloud

30/7/2013 4.30pm – 5.30pm

การขอ sushibox account

ท่านใดที่ต้องการ account บน sushibox (storage service) สามารถขอได้โดยส่ง email มาที่ กิ siripoonya@gmail.com พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และ username บน science cloud

Welcome to ScienceCloud Community!

This site aims to be a communication medium where Science Cloud community members can ask and answer questions regarding Science Cloud operations. Enjoy!