ติดตั้ง bridge network สำหรับ qemu/kvm

โหลดซอฟต์แวร์ sudo apt-get update sudo apt-get install bridge-utils กำหนดค่าด้วย command line ip addr flush dev <interface 1> ip addr flush dev <interface 2> brctl addbr <bridge name> brctl addif <bridge name> <interface 1> <interface 2> ip link set dev <bridge name> up หรือ กำหนดค่าใน /etc/network/interfaces ไฟล์ # The loopback network interface auto lo iface lo ...

การ Compile และ run qemu บน ubuntu 14.10

ข้อมูลประกอบการสอน ไช้ร่วมกับ lab วิชา cs449 การ compile  qemu/kvm บน ubuntu 14.10 (อ้างอิงจากที่นี่) 1. ติดตั้ง software ที่จำเป็น sudo apt-get install  build-essential \ bzr bzr-builddeb cdbs  debhelper devscripts \ dh-make diff dpatch fakeroot  gnome-pkg-tools \ gnupg liburi-perl lintian patch patchutils  \ pbuilder piuparts quilt ubuntu-dev-tools wget sudo apt-get install \ libglib2.0-dev libsdl1.2-dev libjpeg-dev libvde-dev \ libvdeplug2-dev libbrlapi-dev ...

ไฟฟ้าดับ 30/10/2014

เกิดไฟฟ้าดับตั้งแต่เย็นวันที่ 10 ตุลาคม จึงจำเป็นต้องshutdown server ทั้งหมด ขณะนี้ใช้ได้ตามปกติแล้ว

การ patch bash บน linux เพื่อแก้ปัญหา shellshock vulnerability

จากปัญหา shellshock vulnerability บน bash shell ตามที่รายงานในที่ต่างๆ ขอแนะนำเว็บ http://www.linuxnews.pro/patch-bash-shell-shock-centos-ubuntu/ เพื่อให้ผู้ไช้ระบบ Linux update patch โดยเร็ว สำหรับ ubuntu ให้ทำดังนี้   sudo apt–get update && sudo apt–get install —only–upgrade bash   โปรดทดสอบ หลังจาก patch ด้วย

Presentation Slides อบรม OpenStack tutorial 21-22 กค.

Day1: 1. แนะนำ OpenStack Cloud Management System และระบบ Science Cloud ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ ม. ธรรมศาสตร์ 2. สไลด์ประกอบการติดตั้งระบบ OpenStack Day2: 1. อธิบายการทำงานส่วนต่างๆของระบบ OpenStack เบื้องต้น

วิธีการใส่ user data เมื่อ launch instance

หากต้องการใช้ image เพื่อการทดสอบ trusty-server-cloudimg จาก http://cloud-images.ubuntu.com/ แล้วต้องการกำหนด password เพื่อให้สามารถ login ทางหน้า console ได้ ต้องดำเนินการดังนี้ ในหน้า Launch Instance เลือก Tab Post-Creation ใน Customization Script: ใส่ข้อมูลดังนี้ #cloud-config password: your_password chpasswd: { expire: False } ssh_pwauth: True เมื่อ launch instance แล้ว เข้าหน้า console จะสามารถ login ได้ด้วย user: ubuntu password: your_password

การใช้ Vasabilab OpenStack Icehouse Installation Script 9

กำหนดให้ไช้ vm สร้างโดย virtualbox 4 เครื่อง โดยมีชื่อและ specification ดังนี้ 1. เครือง gateway เป็นเครื่อง gateway ออกสู่ internet มี configuration ดังนี้ 1 vcpu, 512 MB Ram, eth0  เป็น bridge (หรือ NAT?) ที่จะต้องจำ IP address ไว้เพื่อเข้าถึงในภายหลัง และ eth1 ที่เป็นแบบ Internal Network “intnet” disk ไม่ต้องมาก 5 GฺB ก็น่าจะพอ กำหนด IP address ของ eth1 ให้เป็น 10.0.0.1 ของ network 10.0.0.0/24 **สำคัญ** ...

การเข้าถึง VM Instance ในระบบ sushicloud ด้วย Remote Desktop Connection

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ sushicloud แล้ว ถ้าท่านต้องการสร้าง window vm ก็ให้เลือกอิมเมจ window-8-sushicloud 2. เมื่อ vm รันแล้วก็ล๊อกอิน และกดที่ปุ่ม network icon ที่อยู่บนแถบล่างขวาใกล้กับวันเวลา 3. กดที่แถบ VPN connection to science cloud และป้อน vpn username และ password ของท่าน 4. หลังจากนั้น ให้หา IP address 10.100.x ที่ VPN server กำหนดให้กับ VM 5. กำหนด Allow remote desktop connection 5. ใช้ Remote Destop Connection client บนเครื่อง notebook ...

ขอเชิญร่วมสัมมนา OpenStack Tutorial on July 21 – 23, 2014

ห้องปฏิบัติการวิจัย vasabilab ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดการอบรม OpenStack Tutorial และ OpenStack Birthday Party ในวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23  กรกฎาคม 2557 ที่ ตึก บร 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีกำหนดการข้างล่าง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ kasiditchanchio@gmail.com และจองที่นั่งได้โดยใส่ข้อมูลที่ Registration Web Page หรือส่ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงานในสังกัด และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ kasiditchanchio@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ภาษาที่ไช้ในการอบรม: ไทย ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,000 บาท สำหรับ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา สามารถเข้าอบรมได้ฟรี เมื่อจบการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certificate ...