ติดตั้ง bridge network สำหรับ qemu/kvm

โหลดซอฟต์แวร์ sudo apt-get update sudo apt-get install bridge-utils กำหนดค่าด้วย command line ip addr flush dev <interface 1> ip addr flush dev <interface 2> brctl addbr <bridge name> brctl addif <bridge name> <interface 1> <interface 2> ip link set dev <bridge name> up หรือ กำหนดค่าใน /etc/network/interfaces ไฟล์ # The loopback network interface auto lo iface lo ...

การ Compile และ run qemu บน ubuntu 14.10

ข้อมูลประกอบการสอน ไช้ร่วมกับ lab วิชา cs449 การ compile  qemu/kvm บน ubuntu 14.10 (อ้างอิงจากที่นี่) 1. ติดตั้ง software ที่จำเป็น sudo apt-get install  build-essential \ bzr bzr-builddeb cdbs  debhelper devscripts \ dh-make diff dpatch fakeroot  gnome-pkg-tools \ gnupg liburi-perl lintian patch patchutils  \ pbuilder piuparts quilt ubuntu-dev-tools wget sudo apt-get install \ libglib2.0-dev libsdl1.2-dev libjpeg-dev libvde-dev \ libvdeplug2-dev libbrlapi-dev ...