การสร้าง mirror สำหรับ ubuntu-cloud openstack

เราจะพูดถึงการสร้าง mirror ของ ubuntu 14.04 สำหรับสนับสนุนการติดตั้งระบบ OpenStack ในองค์กร ขั้นตอนประกอบไปด้วย 1. ติดตั้ง ubuntu package mirror โดยไช้ apt-mirror 2. ติดตั้ง ubuntu-cloud.archive mirror สำหรับ openstack kilo  โดยมีขั้นตอนดังนี้ $ sudo apt-get install apt-mirror apache2 $ sudo vi /etc/apt/mirror.list และใส่เนื้อหาดังนี้ ############# config ################## # set base_path /srv/apt-mirror # # set mirror_path $base_path/mirror # set skel_path $base_path/skel # set var_path $base_path/var ...