การ compile และรัน tlc-kvm บน ubuntu 15.10 2

Install software on Ubuntu 15.10 as mentioned at http://sciencecloud-community.cs.tu.ac.th/?p=189 Obtain tlc-kvm-aco-1.5.1.x.tar tar xvf tlc-kvm-aco-1.5.1.x.tar cd tlc-kvm-1.5.1.x vi Makefile.target Add “LIBS+=lrt” under the “LIBS+=lz” line if it is not already there. ./configure --disable-libiscsi make sudo make install

การ compile และรัน qemu 2.5.0 บน ubuntu 15.10 1

ดาวน์โหลด http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-2.5.0.tar.bz2 bunzip2 qemu-2.5.0.tar.bz2 tar xvf qemu-2.5.0.tar รัน sudo apt-get install git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev sudo apt-get install git-email sudo apt-get install libaio-dev libbluetooth-dev libbrlapi-dev libbz2-dev sudo apt-get install libcap-dev libcap-ng-dev libcurl4-gnutls-dev libgtk-3-dev sudo apt-get install libibverbs-dev libjpeg8-dev libncurses5-dev libnuma-dev sudo apt-get install librbd-dev librdmacm-dev sudo apt-get install libsasl2-dev libsdl1.2-dev libseccomp-dev libsnappy-dev libssh2-1-dev sudo ...