วิชา CS 620: สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Lecturer: กษิดิศ ชาญเชี่ยว Email: kasiditchanchio@gmail.com Presentation Slides: Slide แนะนำและ 6 หลักการที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ (pdf) สำหรับการเรียนการสอนในวันที่ 30 มค. 2016 Slide ตัวเลข (pdf) สำหรับการเรียนการสอนในวันที่ 6 กพ. 2016 Assignments Assignment 1 เรียนรู้การติดตั้ง Ubuntu Linux และใช้งานเบื้องต้น Due: 6 กพ. 2016 สิ่งที่แนะนำให้ศึกษาด้วยตนเอง (ไม่ต้องส่ง) ขอให้ นศ ไปค้นคว้าจาก internet ว่าต้องเขียนโปรแกรมอย่างไรจึงจะสามารถ swap หรือสลับค่าของตัวแปร integer หรือ int ในภาษา C 2 ตัวแปรโดยไม่ต้องใช้ tmp variable

การ clean ระบบ servers เพื่อรัน exper controller ใหม่หลังจากเกิด bug

เมื่อเกิอุบัติเหตุขึ้นในการรัน experiment python script อันเนื่องมาจาก bug หรือ ความผิดพลาดผันผวนทางฮารด์แวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ จะทำให้การรัน experiment python script ครังถัดไปทำไม่ได้ เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บนเครื่องต่างๆจากการทดลองครั้งก่อนยังมีอยู่ ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าไป clean up running instances or processes เหล่านั้นก่อน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. log in เข้าเครื่อง sushi3 2. เช็คว่ามี qemu instances หรือไม่ ด้วยคำสั่ง $ ps -elf | grep qemu ถ้ามี qemu-system-x86_64 ลิสต์ขึ้นมา ก็ให้ kill ด้วยคำสั่ง $ sudo killall -9 -r "qemu-system-x86_64" 3. เช็คว่ามี ...

กำหนดค่า vpn และใช้ vpn client จากเครื่อง ubuntu

1. เลื่อน mouse เลือก VPN connection –> configure VPN 2. สร้าง VPN connection ใหม่ หรือ Edit ถ้ามีอยู่แล้ว 3. สมมุติว่า VPN ใหม่ชื่อ VPN connection 1 4. กดเลือกปุ่ม advanced 5. ให้เลือก Use Point-to-Point Encryption (MPPE) 6. save ทุกอย่าง 7. ใช้ VPN connection 1 โดยเลือกจาก menu

How to read TLMZ performance report

When a VM checkpoint or migrate, the source VM print out messages to stdio that show live migration information. The formats of these lines are as follows. Note that we refer to our software as TLMZ. At the beginning, TLMZ reports the contents of TLMZ configuration file to let users check if the parameters are ...