แนะแนว Chat Project Part 1: เริ่มต้นสร้างโปรแกรม Echo Client Server

จากโจทย์ CS348 Project ที่ http://vasabilab.cs.tu.ac.th/files/CS348_Project.pdf แนวทางการทำ Project ขอให้ นศ พยายามมองปัญหาจากจุดที่ง่ายที่สุดหรือคุ้นเคยที่สุดและค่อยๆขยายไปทีละขั้น เนื่องจากโจทย์และเนือหาวิชานี้เป็นโจทย์ระดับบัณฑิตศึกษาดังนั้นผมจึงคาดหวังให้ นศ ทำเท่าที่จะทำได้และค่อยๆเรียนรู้ไปในขณะเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จหมดทุกโจทย์ ถ้าทำได้ก็ดีมากแต่ถ้าติดปัญหาก็ไม่เป็นไรขอให้พยายามหาปัญหาและตั้งคำถามที่บรรยายปัญหาเหล่านั้น ถ้ามีเวลาก็ส่งคำถามเหล่านั้นมาถามผมหรือเข้ามาถามก็ได้ หรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้บรรยายปัญหาและเขียนแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมในรายงาน ขั้นตอนแรกสุดคือการสร้าง Echo Client และ Server ก่อนและหลังจากนั้นให้ขยายเป็นโปรแกรม Chat Client และ Server 1. Echo Client ไปสู่ Chat Client จากตัวอย่างที่ให้ไว้ใน socket-code.tar.gz นศ อาจใช้โปรแกรม echo-client-select.c ข้างล่างนี้เป็น Echo Client ... #define SERV_IP "127.0.0.1" #define SERV_PORT 18800 #define MAXLINE 100 int client_shutdown_flag = 0; ...

การขยายขนาด partition สำหรับ CentOS 1

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น CentOS instance ที่เลือกขนาด flavor เป็น m1.xlarge ซึ่งมีขนาด disk 160GB เราจะทำการขยายขนาด partition ดังนี้ 1. ดูขนาดดิสก์ จะเห็นว่า instance ที่เราเพิ่งรันขึ้นมามีขนาดประมาณ 10GB [root@host-10-100-20-57 ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/centos-root 8.5G 971M 7.6G 12% / devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 7.8G 8.3M 7.8G 1% /run tmpfs ...

การกำหนดค่า Network Interface Card บน ubuntu 16.04

ในที่นี้ผมจะสร้าง virtual machine (vm) ด้วย virtual box และติดตั้ง ubuntu 16.04 โดย นศ สามารถดู youtube video ประกอบได้ที่ https://youtu.be/aurv1w9KKNw ใน vm นี้เรากำหนดให้ VM นั้นติดต่อกับโลกภายนอกดังนี้ Network Interface Card 1 ติดต่อแบบ Bridge Network กัน LAN ที่เครื่อง host รันอยู่ และใช้ DHCP client เพื่อ get IP จาก DHCP server ของ 10.100.20.0/24 network Network Interface Card 2 เชื่อมต่อกับ vm เครื่องอื่นผ่าน vbox’s internal ...

การ Compile และติดตั้ง qemu 2.8.0 บน ubuntu 16.04 server

ผมจะคอมไฟล์และติดตั้ง qemu-kvm ใน account ของผมที่ /home/kasidit/software/qemu-280 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ล้อกอินเข้า account สร้าง directory และดาวน์โหลด source code $ pwd /home/kasidit $ mkdir software $ mkdir software/qemu-280 $ cd software/qemu-280 $ wget http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-2.8.0.tar.bz2 $ 2. แตกไฟล์ $ pwd /home/kasidit/software/qemu-280 $ bunzip2 qemu-2.8.0.tar.bz2 $ tar xvf qemu-2.8.0.tar $ 3. เช็คว่ามี gcc อยู่หรือยัง ถ้าไม่มีก็ติดตั้ง C compiler ถ้ามีจะได้แบบข้างล่าง ถ้าไม่มี ubuntu จะบอกให้ติดตั้ง ...

การใช้งานระบบ Science Cloud (OpenStack Newton)

ผมได้ทำ video แสดงการใช้งานระบบ Science Cloud ซึ่งอยู่ใน Intranet ของมหาวิทยาลัย ตาม Playlist นี้ หลังจาก นศ สร้าง ubuntu VM หรือ Windows 10 VM แล้วและหากต้องการใช้พื้นที่ Disk มากกว่า 8GB ให้ นศ ทำตาม Blog Posts ต่อไปนี้ ขยายพื้นที่ Disk ใน ubuntu VM ขยายพื้นที่ Disk ใน Windows 10 VM