การขยายขนาด partition สำหรับ CentOS 1

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น CentOS instance ที่เลือกขนาด flavor เป็น m1.xlarge ซึ่งมีขนาด disk 160GB เราจะทำการขยายขนาด partition ดังนี้ 1. ดูขนาดดิสก์ จะเห็นว่า instance ที่เราเพิ่งรันขึ้นมามีขนาดประมาณ 10GB [root@host-10-100-20-57 ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/centos-root 8.5G 971M 7.6G 12% / devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 7.8G 8.3M 7.8G 1% /run tmpfs ...