การสร้าง Subnet Pool และ Address Scope บน OpenStack Mitaka

ใน OpenStack Subnet Pool คือการกำหนด range ของ subnet ที่สามารถถูก allocate ให้กับ network โดยอัตโนมัติ Address Scope คือการทำให้ Subnet ที่ถูกส้างขึ้นใน Subnet Pool ติดต่อ route ข้อมูลถึงกันและกันได้ ขั้นตอนมีดังนี้ สมมุติว่าผมมี user ใน OpenStack คือ kasidituser และผมต้องการสร้าง network ขึ้นสอง network เป็น self service network โดยสร้างและ allocate subnet จาก subnet pool ผมสามารถทำดังนี้ 1. สร้าง vm instance ชื่อ front ขึ้นมา 1 vm และให้มี ...

นโยบายการใช้งานระบบ sciencecloud

ระบบ Science Cloud คือระบบ Private Cloud ที่ห้องปฏิบัติการวิจัย vasabilab ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ การใช้งานระบบ Science Cloud มีเงื่อนไขในการใช้งานระบบดังนี้: ระบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนงานวิจัยและสนับสนุนการศึกษารายวิชา ไม่ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ระบบนี้เป็นระบบทดลอง ในสถาบันการศึกษา ไม่ใช่ระบบแบบ Production ที่มีผู้ดูแลตลอดเวลา ในบางเวลาอาจมีความจำเป็นต้องใช้ในการทดลองอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผู้ดูแลระบบจะแจ้งล่วงหน้า ในบางครั้งอาจมีปัญหาไฟฟ้าหรือสถานะการณ์อื่นๆที่ทำให้ระบบหยุดการให้บริการได้ หรือผู้ดูแลระบบอาจจำเป็นต้องหยุดการให้บริการเพื่อดูแลระบบ ข้อมูลและการประมวลผลในระบบอาจมีการเสียหายได้ ดังนั้นเพื่อป้องการการสูญหายของข้อมูล ผู้ใช้ควรทำการ backup ข้อมูลของตน โดยทำสำเนาเก็บภายในระบบ Cloud หรือนำไปเก็บภายนอกระบบ Cloud อย่างสม่ำเสมอ การใช้งานระบบต้องเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ และภาควิชาฯ และ พ.ร.บ. การใช้งานคอมพิวเตอร์ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้งานระบบได้แก่ ผู้ใช้ต้องไม่ติดตั้ง software เพื่อ scan ports หรือโจมตีคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทั้งที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและบน Internet ผู้ใช้ควรระวังเรื่องการติดตั้ง software ที่อาจมี malware ...