วิธีการใส่ user data เมื่อ launch instance

หากต้องการใช้ image เพื่อการทดสอบ trusty-server-cloudimg จาก http://cloud-images.ubuntu.com/ แล้วต้องการกำหนด password เพื่อให้สามารถ login ทางหน้า console ได้ ต้องดำเนินการดังนี้

ในหน้า Launch Instance เลือก Tab Post-Creation
ใน Customization Script:
ใส่ข้อมูลดังนี้

#cloud-config
password: your_password
chpasswd: { expire: False }
ssh_pwauth: True

เมื่อ launch instance แล้ว เข้าหน้า console จะสามารถ login ได้ด้วย
user: ubuntu
password: your_password

Leave a Reply