Presentation Slides อบรม OpenStack tutorial 21-22 กค.

Day1:

1. แนะนำ OpenStack Cloud Management System และระบบ Science Cloud ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ ม. ธรรมศาสตร์

2. สไลด์ประกอบการติดตั้งระบบ OpenStack

Day2:

1. อธิบายการทำงานส่วนต่างๆของระบบ OpenStack เบื้องต้น

Leave a Reply