ไฟฟ้าดับ 30/10/2014

เกิดไฟฟ้าดับตั้งแต่เย็นวันที่ 10 ตุลาคม จึงจำเป็นต้องshutdown server ทั้งหมด
ขณะนี้ใช้ได้ตามปกติแล้ว

Leave a Reply