การ Compile และ run qemu บน ubuntu 14.10

ข้อมูลประกอบการสอน ไช้ร่วมกับ lab วิชา cs449

การ compile  qemu/kvm บน ubuntu 14.10 (อ้างอิงจากที่นี่)

1. ติดตั้ง software ที่จำเป็น

sudo apt-get install  build-essential \
  bzr bzr-builddeb cdbs  debhelper devscripts \
  dh-make diff dpatch fakeroot  gnome-pkg-tools \
  gnupg liburi-perl lintian patch patchutils  \
  pbuilder piuparts quilt ubuntu-dev-tools wget
sudo apt-get install \
  libglib2.0-dev libsdl1.2-dev libjpeg-dev libvde-dev \
  libvdeplug2-dev libbrlapi-dev libaio-dev libfdt-dev texi2html \
  texinfo info2man pod2pdf libnss3-dev libcap-dev libattr1-dev \
  gcc-4.6-multilib


2. ดาวน์โหลด qemu 2.1.2 source code มาจากเว็บ qemu
http://www.qemu.org/

3. unzip และ untar 
gzip -d qemu-2.1.2.tar.gz
tar xvf qemu-2.1.2.tar

4. เปลี่ยน directory เข้า qemu
cd qemu-2.1.2

5. ดู option ในการ compile กำหนด option
./configure -h
./configure --target-lists=... --enable-kvm --prefix=/home/user/software

6. สร้าง และติดตั้ง
make
sudo make install

7. รัน 
export PATH="/home/user/software/bin:$PATH"
qemu-systems_x86 -smp 2 -m 2G -hda your-image.img -net nic -net userLeave a Reply