ติดตั้ง bridge network สำหรับ qemu/kvm

โหลดซอฟต์แวร์

sudo apt-get update
sudo apt-get install bridge-utils

กำหนดค่าด้วย command line

ip addr flush dev <interface 1>
ip addr flush dev <interface 2>
brctl addbr <bridge name>
brctl addif <bridge name> <interface 1> <interface 2>
ip link set dev <bridge name> up

หรือ กำหนดค่าใน /etc/network/interfaces ไฟล์

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet manual

auto br0
iface br0 inet dhcp
 bridge_ports eth0
 bridge_stp off
 bridge_maxwait 0
 bridge_fd 0

แล้วให้รีสตารต์ เครือข่าย

sudo /etc/init.d/networking restart 

หลังจากนั้นเมื่อจะกำหนดให้ kvm ไช้ bridge network จะต้องทำดังต่อไปนี้

สร้างไฟล์ qemu-ifup และ qemu-ifdown

เนื้อหาของ qemu-ifup 

#!/bin/sh

switch=$(/sbin/ip route list | awk '/^default / { print $5 }')
/sbin/ifconfig $1 0.0.0.0 promisc up
/sbin/brctl addif ${switch} $1

เนื้อหาของ qemu-ifdown

#!/bin/sh

switch=$(/sbin/ip route list | awk '/^default / { print $5 }')
/sbin/ifconfig $1 down
/sbin/brctl delif ${switch} $1

รัน kvm 

/qemu-system-x86_64 -enable-kvm -smp 2 -m 2G -hda mydisk.img -boot c -vnc :5 -net nic,model=virtio,macaddr=00:23:44:55:66:01 -net tap,script=/etc/qemu/qemu-ifup,downscript=/etc/qemu/qemu-ifdownLeave a Reply