การสร้าง mirror สำหรับ ubuntu-cloud openstack

เราจะพูดถึงการสร้าง mirror ของ ubuntu 14.04 สำหรับสนับสนุนการติดตั้งระบบ OpenStack ในองค์กร ขั้นตอนประกอบไปด้วย

1. ติดตั้ง ubuntu package mirror โดยไช้ apt-mirror

2. ติดตั้ง ubuntu-cloud.archive mirror สำหรับ openstack kilo

 โดยมีขั้นตอนดังนี้

$ sudo apt-get install apt-mirror apache2
$ sudo vi /etc/apt/mirror.list

และใส่เนื้อหาดังนี้

############# config ##################
#
set base_path /srv/apt-mirror
#
# set mirror_path $base_path/mirror
# set skel_path $base_path/skel
# set var_path $base_path/var
# set cleanscript $var_path/clean.sh
# set defaultarch
# set postmirror_script $var_path/postmirror.sh
# set run_postmirror 0
set nthreads 20
set _tilde 0
#
############# end config ##############

deb-amd64 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe multiverse
deb-amd64 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted universe multiverse
deb-amd64 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted universe multiverse
deb-amd64 http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu trusty-updates/kilo main
deb-amd64 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-proposed main restricted universe multiverse
deb-amd64 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-backports main restricted universe multiverse

deb-i386 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe multiverse
deb-i386 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted universe multiverse
deb-i386 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted universe multiverse
deb-i386 http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu trusty-updates/kilo main
deb-i386 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-proposed main restricted universe multiverse
deb-i386 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-backports main restricted universe multiverse

deb-src http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe multiverse
deb-src http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu trusty-updates/kilo main
deb-src http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-backports main restricted universe multiverse

clean http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu
clean http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu

3. รัน apt-mirror

$ sudo apt-mirror

อันนี้จะไช้เวลาคืนหนึ่ง และกินเนื้อที่ประมาณ 200 – 300 GB หลังจากเสร็จแล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่

ls -l /srv/apt-mirror/mirror
total 8
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 17 17:00 jp.archive.ubuntu.com
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 17 16:58 ubuntu-cloud.archive.canonical.com

4. สร้าง link จาก /var/www/html ดังนี้

$sudo ln -s /srv/apt-mirror/mirror/jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ ubuntu
 ln -s /srv/apt-mirror/mirror/ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu ubuntu-cloud

และได้

lrwxrwxrwx 1 root root    52 Mar 27 13:32 ubuntu -> /srv/apt-mirror/mirror/jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/
lrwxrwxrwx 1 root root    64 Jul 12 11:47 ubuntu-cloud -> /srv/apt-mirror/mirror/ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu

 

5. หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้าถึง ubuntu package repository ได้ที่

http://mirror-domain-name-or-IP-address/ubuntu/

และ ubuntu cloud archive mirror ของคุณได้ที่

http://mirror-domain-name-or-IP-address/ubuntu-cloud/

6. หากคุณต้องการทำ mirror จาก repository ของ vasabilab เพื่อใช้กับ OpenStackInstaller script ให้เปลี่ยนข้อมูลในไฟล์ /etc/apt/mirror.list ดังนี้คือ

 
http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu

เปลี่ยนเป็น

 
http:///203.131.208.24/ubuntu

และเปลี่ยน

 
http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu

ให้เป็น

 
http:///203.131.208.24/ubuntu-cloud

7. Enjoy & Good luck.

Leave a Reply