การ compile และรัน qemu 2.5.0 บน ubuntu 15.10 1

 1. ดาวน์โหลด
  http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-2.5.0.tar.bz2
  
 2. bunzip2 qemu-2.5.0.tar.bz2
  
 3. tar xvf qemu-2.5.0.tar
  
 4. รัน
  sudo apt-get install git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev
  sudo apt-get install git-email
  sudo apt-get install libaio-dev libbluetooth-dev libbrlapi-dev libbz2-dev
  sudo apt-get install libcap-dev libcap-ng-dev libcurl4-gnutls-dev libgtk-3-dev
  sudo apt-get install libibverbs-dev libjpeg8-dev libncurses5-dev libnuma-dev
  sudo apt-get install librbd-dev librdmacm-dev
  sudo apt-get install libsasl2-dev libsdl1.2-dev libseccomp-dev libsnappy-dev libssh2-1-dev
  sudo apt-get install libvde-dev libvdeplug-dev libvte-2.90-dev libxen-dev liblzo2-dev
  sudo apt-get install valgrind xfslibs-dev
 5. more README
 6. mkdir build 
  cd build
  
 7. ../configure -h
  ../configure --target-list=i386-softmmu,x86_64-softmmu,i386-linux-user,x86_64-linux-user
  
 8. make
  

One comment on “การ compile และรัน qemu 2.5.0 บน ubuntu 15.10

 1. Pingback: การ compile และรัน tlc-kvm บน ubuntu 15.10 ← Science Cloud Community

Leave a Reply