กำหนดค่า vpn และใช้ vpn client จากเครื่อง ubuntu

1. เลื่อน mouse เลือก
VPN connection –> configure VPN
2. สร้าง VPN connection ใหม่ หรือ Edit ถ้ามีอยู่แล้ว
3. สมมุติว่า VPN ใหม่ชื่อ VPN connection 1
4. กดเลือกปุ่ม advanced
5. ให้เลือก Use Point-to-Point Encryption (MPPE)
6. save ทุกอย่าง
7. ใช้ VPN connection 1 โดยเลือกจาก menu

Leave a Reply