การ clean ระบบ servers เพื่อรัน exper controller ใหม่หลังจากเกิด bug

เมื่อเกิอุบัติเหตุขึ้นในการรัน experiment python script อันเนื่องมาจาก bug หรือ ความผิดพลาดผันผวนทางฮารด์แวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ จะทำให้การรัน experiment python script ครังถัดไปทำไม่ได้ เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บนเครื่องต่างๆจากการทดลองครั้งก่อนยังมีอยู่

ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าไป clean up running instances or processes เหล่านั้นก่อน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. log in เข้าเครื่อง sushi3

2. เช็คว่ามี qemu instances หรือไม่ ด้วยคำสั่ง

$ ps -elf | grep qemu

ถ้ามี qemu-system-x86_64 ลิสต์ขึ้นมา ก็ให้ kill ด้วยคำสั่ง

$ sudo killall -9 -r "qemu-system-x86_64"

3. เช็คว่ามี tlmz-memory-server หรือไม่ ด้วยคำสั่ง

$ ps -elf | grep tlmz-memory-server

ถ้ามี ลิสต์ขึ้นมา ก็ให้ kill ด้วยคำสั่ง

$ sudo killall -9 -r "tlmz-memory-server"

4. เช็คว่ามี comp หรือไม่ ด้วยคำสั่ง

$ ps -elf | grep comp

ถ้ามี ลิสต์ขึ้นมา ก็ให้ kill ด้วยคำสั่ง

$ sudo killall -9 -r "comp-server.sh"

5. log in เข้าเครื่อง sushi2 และทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ข้างต้นซํ้า แล้วทำขั้นตอนที่ 5 ข้างต้นด้วยแต่ให้เปลี่ยน “comp” เป็น “decomp” แทน และ “comp-server” เป็น “decomp-server”

6. เท่านี้ น่าจะรัน python script สำหรับ experiment ใหม่ได้

Leave a Reply