วิชา CS 620: สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Lecturer: กษิดิศ ชาญเชี่ยว
Email: kasiditchanchio@gmail.com

Presentation Slides:

  1. Slide แนะนำและ 6 หลักการที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ (pdf) สำหรับการเรียนการสอนในวันที่ 30 มค. 2016
  2. Slide ตัวเลข (pdf) สำหรับการเรียนการสอนในวันที่ 6 กพ. 2016

Assignments

  1. Assignment 1 เรียนรู้การติดตั้ง Ubuntu Linux และใช้งานเบื้องต้น
    Due: 6 กพ. 2016

สิ่งที่แนะนำให้ศึกษาด้วยตนเอง (ไม่ต้องส่ง)

  • ขอให้ นศ ไปค้นคว้าจาก internet ว่าต้องเขียนโปรแกรมอย่างไรจึงจะสามารถ swap หรือสลับค่าของตัวแปร integer หรือ int ในภาษา C 2 ตัวแปรโดยไม่ต้องใช้ tmp variable

Leave a Reply