การกำหนดค่าความเร็ว Network Interface

การกำหนดค่าความเร็วของ network interfaces eth1 และ eth2 ให้เป็น 1000 Mbps บนระบบ ubuntu ใช้คำสั่ง

# ethtool -s eth1 speed 1000 duplex full
# ethtool -s eth2 speed 1000 duplex full

จากนั้นตรวจสอบความเร็วด้วย iperf

Leave a Reply