การเปลี่ยนชื่อ host ใน ubuntu 16.04 server 1

การเปลี่ยนชื่อแบบถาวรให้ทำดังนี้

sudo vi /etc/hostname
sudo vi /etc/hosts

เปลี่ยนชื่อในไฟล์ข้างต้น และรัน

sudo reboot

One comment on “การเปลี่ยนชื่อ host ใน ubuntu 16.04 server

  1. Pingback: 2. ทำให้เครื่อง ubuntu 16.04 เป็น DNAT gateway และ pptp VPN server ← Science Cloud Community

Leave a Reply