การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 1) 1

ใน Blog นี้ ผมจะพยายามติดตั้ง OpenStack Mitaka บนเครื่อง notebook ที่มี RAM 8G

เราจะใช้ virtualbox สร้าง host ที่จะใช้ติดตั้งขึ้น 4 nodes ได้แก่ gateway controller network และ compute หลังจากนั้นผมจะติดตั้ง scripts จาก git branch ที่ชื่อว่า openstack-mitaka-compact-installer ของ https://github.com/kasidit/openstack-mitaka-installer [1] และนำมาปรับให้ใช้กับ 4 hosts แทนที่จะเป็น 5 hosts แบบดั้งเดิม

1. Spec ของ vbox vm (ในที่นี้เราจะเรียกว่า host vm) ทั้ง 4 เครื่องที่จะใช้ในการติดตั้ง

เครื่องทั้งสี่ที่เราจะใช้จะถูกจัดให้มีการเชื่อมต่อกันดังภาพที่ 1
openstack-compact-installer
ภาพที่ 1
เพื่อความสะดวก ผมกำหยดให้ทุกๆเครื่องมีคุณสมบัติต่อไปนี้เหมือนกันได้แก่

username: openstack
password: openstack
guest OS: ubuntu server 14.04.5 64 bits 

host vm ที่เราจะใช้ติดตั้ง OpenStack มี vbox specification ดังนี้

 • เครื่อง gateway:
  hostname: gateway
  cpu: 1 core (with VT-x/AMD-V)
  memory: 512 MB
  adapter1: NAT
  adapter2: Internal Network, namely "m_management"
  adapter3: Host-only adapter (VirtualBox Host-only Ethernet Adapter)
  Disk: 5-8 GB
  

  เมื่อติดตั้ง ubuntu แล้วกำหนด network interface configuration ใน /etc/network/interfaces ไฟล์ดังนี้

  $ sudo vi /etc/network/interfaces
  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  # The primary network interface
  auto eth0
  iface eth0 inet dhcp
  
  auto eth1
  iface eth1 inet static
  address 10.0.0.1
  netmask 255.255.255.0
  network 10.0.0.0
  broadcast 10.0.0.255
  dns-nameservers 8.8.8.8
  
  auto eth2
  iface eth2 inet static
  address 192.168.90.11
  netmask 255.255.255.0
  # Note: The subnet of the host only network on my notebook is 192.168.90.1/24
  $
  

  หลังจากนั้น activate ทุก interfaces

  $ sudo ifdown eth0 
  $ sudo ifup eth0
  $ sudo ifdown eth1
  $ sudo ifup eth1
  $ sudo ifdown eth2
  $ sudo ifup eth2
  $
  

  (นศ สามารถเรียนรู้การติดตั้งและใช้งาน Host only network ของ virtual box ได้ที่ link นี้ [2])
  หลังจากนั้น ผมจะเปิด putty session หรือ cygwin’s terminal และ ssh เข้าสู่เครื่อง gateway นี้ทาง 192.168.90.11 เพื่อความสะดวกในการ cut and paste

  หลังจากนั้นขอให้ นศ ทำตาม blog post เรื่องการทำให้เครื่อง ubuntu เป็น gateway server โดย ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง pptp vpn server (หากต้องการ นศ สามารถตัดส่วนที่ทำ “2. install vpn server” ใน script ออก ถ้า นศ จะใช้ pptp vpn เพื่อเข้าถึง openstack web dashboard หรือ horizon หลังติดตั้งก็ไม่ต้งเอาออกก็ได้ ใน Part 7 ของ Blog Post series นี้ผมจะเข้าถึง openstack horizon ทาง host-only network จึงไม่จำเป็นต้องมี pptp vpn)

  เครื่อง gateway เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น SNAT gateway ระหว่าง Internet กับ Cluster ของ host vm ที่เหลือ

 • เครื่อง controller :
  hostname: controller
  cpu: 2 core (with VT-x/AMD-V)
  memory: 3 GB
  adapter1: Internal Network, namely "m_management"
  adapter2: Host-only adapter (VirtualBox Host-only Ethernet Adapter)
  Disk: 16 - 32 GB
  

  เมื่อติดตั้ง ubuntu แล้วกำหนด network interface configuration ใน /etc/network/interfaces ไฟล์ดังนี้

  $ sudo vi /etc/network/interfaces
  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  # The primary network interface
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 10.0.0.11
  netmask 255.255.255.0
  network 10.0.0.0
  broadcast 10.0.0.255
  gateway 10.0.0.1
  dns-nameservers 8.8.8.8
      
  auto eth1
  iface eth1 inet static
  address 192.168.90.77
  netmask 255.255.255.0
  $
  

  หลังจากนั้น activate ทุก interfaces

  $ sudo ifdown eth0 
  $ sudo ifup eth0
  $ sudo ifdown eth1
  $ sudo ifup eth1
  $ 
  

  การกำหนดให้ controller node ใช้ vbox’s host only adapter มีประโยชน์สองประการคือ ทำให้เราสามารถ putty หรือ ssh เข้าสู่เครื่อง controller ได้จาก notebook หรือ PC ที่ใช้ และ ทำให้สามารถเรียกดู web server ที่รันอยู่บนเครื่อง controller ได้โดยใช้ URL http://192.168.90.77/index.html

 • เครื่อง network :
  hostname: network
  cpu: 1 core (with VT-x/AMD-V)
  memory: 768 MB
  adapter1: Internal Network, namely "m_management"
  adapter2: Internal Network, namely "m_tunnel"
  adapter3: Internal Network, namely "m_vlan"
  adapter4: Internal Network, namely "m_management"
  Disk: 8 - 16 GB
  

  เมื่อติดตั้ง ubuntu แล้วกำหนด network interface configuration ใน /etc/network/interfaces (แสดงรายละเอียดภายหลัง) ไฟล์ดังนี้

  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 10.0.0.21
  netmask 255.255.255.0
  network 10.0.0.0
  broadcast 10.0.0.255
  gateway 10.0.0.1
  dns-nameservers 8.8.8.8
  $
  

  หลังจากนั้น activate ทุก interfaces ขอให้สังเกตุว่าเรา ยังไม่ กำหนด network configuration ของ eth1 eth2 eth3 ในขั้นตอนนี้

  $ sudo ifdown eth0
  $ sudo ifup eth0
  $
  
 • เครื่อง compute :
  hostname: compute
  cpu: 2 core (with VT-x/AMD-V)
  memory: 1.5 GB
  adapter1: Internal Network, namely "m_management"
  adapter2: Internal Network, namely "m_tunnel"
  adapter3: Internal Network, namely "m_vlan"
  adapter4: Internal Network, namely "m_management"
  Disk: 16 - 32 GB
  

  เมื่อติดตั้ง ubuntu แล้วกำหนด network interface configuration ใน /etc/network/interfaces ไฟล์ดังนี้

  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 10.0.0.31
  netmask 255.255.255.0
  network 10.0.0.0
  broadcast 10.0.0.255
  gateway 10.0.0.1
  dns-nameservers 8.8.8.8
  $
  

  หลังจากนั้น activate ทุก interfaces ขอให้สังเกตุว่าเรา ยังไม่ กำหนด network configuration ของ eth1 eth2 eth3 ในขั้นตอนนี้

  $ sudo ifdown eth0
  $ sudo ifup eth0
  $
  

2. update ubuntu ขั้นต้น

บนเครื่อง notebook ของคุณ ให้เปิด putty หรือ ssh terminal และ login เข้าเครื่อง controller ผ่าน Host only network (192.168.90.77 ในตัวอย่างข้างต้น) หลังจากนั้นให้ ssh เข้า “openstack” account ของเครื่อง network และ compute และ login ข้ามไปข้ามาเพื่อให้แน่ใจว่า host controller network และ compute สามารถสื่อสารกันโดยตรงทั้งหมด

ขอให้ update ubuntu บน host ทุกๆเครื่องด้วยคำสั่ง

$ sudo apt-get update 

ถ้าไม่สามารถติดต่อ Internet ได้แสดงว่า gateway หรือไม่ก็ network configuration ที่ผ่านมามีข้อผิดพลาด หรือสภาพแวดล้อมเช่น network ภายนอก vbox หรือ vbox configurations มีปัญหา

3. สร้าง vbox snapshot ชื่อ “fresh” สำหรับเครื่อง host ทุกเครื่อง

เราจะสร้าง snapshot ของ disk image ของ host ทุกเครื่อง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง หรือต้องการติดตั้งใหม่และทดลองเปลี่ยนค่า parameters ต่างๆ นศ สามารถศึกษาการสร้าง vbox snapshot ได้จาก blog post [3] นี้

ในการติดตั้งของผม ผมจะให้ชื่อ “fresh” กับ snapshot เหล่านี้

4. Download และติดตั้ง openstack-mitaka-installer scripts

จากเครื่อง notebook ให้ putty หรือ ssh login เข้าเครื่อง controller และใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อ clone openstack installer script จาก github

$ cd $HOME
$ git clone https://github.com/kasidit/openstack-mitaka-installer --branch openstack-mitaka-compact-installer
$ cd openstack-mitaka-installer

หลังจากนั้นให้ ls ดูจะมีไฟล์ต่างๆ ที่สนใจในขั้นนี้ตือไฟล์ install-paramrc.sh และ exe-config-installer.sh

$ ls
config.d         install-paramrc.sh.example README.md
documents        LICENSE           tmpfile
exe-config-installer.sh NOTE.txt
install-paramrc.sh    OPSInstaller-init.tar
$

5. กำหนดค่า parameters สำหรับการติดตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งด้วย scripts ต่อไปเราจะต้องกำหนดค่า parameter ต่างๆให้สอดคล้องกับ แผนการติดตั้งที่วาดไว้หรือวางแผนไว้ในภาพที่ 1 นศ จะต้องกำหนดค่า environment variables (export statement คือการกำหนดค่า environment variables ใน bash shell program) ในไฟล์ install-paramrc.sh ดังต่อไปนี้

$ vi install-paramrc.sh
...
export OPS_LOGIN_NAME=openstack
export OPS_LOGIN_PASS=openstack
export OPS_TIMEZONE=Asia\\/Bangkok
#
export OPS_MYSQL_PASS=mysqlpassword
export DEMO_PASS=demopassword
export ADMIN_PASS=adminpassword
#
export HYPERVISOR=qemu
#
export INIT_IMAGE_LOCATION=http:\\/\\/download.cirros-cloud.net\\/0.3.4\\/cirros-0.3.4-x86_64-disk.img
export INIT_IMAGE_NAME=cirros-0.3.4-x86_64-disk
export DOMAINNAME=cs.tu.ac.th
export LOCAL_REPO=th.archive.ubuntu.com
export LOCAL_SECURITY_REPO=security.ubuntu.com
# ntp servers
export NTP_SERVER0=0.th.pool.ntp.org
export NTP_SERVER1=1.th.pool.ntp.org
export NTP_SERVER2=2.th.pool.ntp.org
export NTP_SERVER3=3.th.pool.ntp.org
#
export NTP_SERVER_LOCAL=10.200.8.126
#
# Management Network
#
export MANAGEMENT_NETWORK_NETMASK=255.255.255.0
export MANAGEMENT_NETWORK=10.0.0.0
export MANAGEMENT_BROADCAST_ADDRESS=10.0.0.255
export GATEWAY_IP=10.0.0.1
#
# ---- controller host ----
#
export CONTROLLER_IP=10.0.0.11
export CONTROLLER_IP_NIC=eth0
#
# ---- network host ----
#
export NETWORK_IP=10.0.0.21
export NETWORK_IP_NIC=eth0
#
export DATA_TUNNEL_NETWORK_NODE_IP=10.0.1.21
export DATA_TUNNEL_NETWORK_NODE_IP_NIC=eth1
export DATA_TUNNEL_NETWORK_ADDRESS=10.0.1.0
export DATA_TUNNEL_NETWORK_NETMASK=255.255.255.0
export VLAN_NETWORK_NODE_IP_NIC=eth2
export EXTERNAL_CIDR=10.0.0.0\\/24
export EXTERNAL_CIDR_NIC=eth3
#
export START_FLOATING_IP=10.0.0.100
export END_FLOATING_IP=10.0.0.200
#
# ---- compute host ----
#
export COMPUTE_IP=10.0.0.31
export COMPUTE_IP_NIC=eth0
export DATA_TUNNEL_COMPUTE_NODE_IP=10.0.1.31
export DATA_TUNNEL_COMPUTE_NODE_IP_NIC=eth1
export VLAN_COMPUTE_NODE_IP_NIC=eth2
#
# ---- compute1 host ----
#
export COMPUTE1_IP=10.0.0.32
export COMPUTE1_IP_NIC=eth0
export DATA_TUNNEL_COMPUTE1_NODE_IP=10.0.1.32
export DATA_TUNNEL_COMPUTE1_NODE_IP_NIC=eth1
export VLAN_COMPUTE1_NODE_IP_NIC=eth2
#
export ODL_IP=10.0.0.92

ค่า environment variables ต่างๆในไฟล์นี้สอดคล้องกับค่าต่างๆในภาพที่ 1 ดังแสดงในภาพที่ 2
env-vars-layout
ภาพที่ 2
จากเนื่อหาของไฟล์ install-paramrc.sh และภาพที่ 2 environment variables ต่างๆมีความหมายดังนี้

การใช้งาน script มีข้อกำหนดว่า login name (OPS_LOGIN_NAME) และ password (OPS_LOGIN_PASS) จะต้องเหมือนกันบนเครื่อง host controller network และ compute และเราต้องกำหนดค่า Time Zone สำหรับ OpenStack Installation (OPS_TIMEZONE)

export OPS_LOGIN_NAME=openstack
export OPS_LOGIN_PASS=openstack
export OPS_TIMEZONE=Asia\\/Bangkok

ในที่นี้เรากำหนดค่า login name และ password เป็น “openstack”

OpenStack ต้องติดตั้งและใช้ mysql-server version 5.5 (mariadb) ดังนั้น นศ จะต้องระบุ password ของตนเองตอนติดตั้ง ซึ่งในที่นี้ผมกำหนดของผมเป็น “mysqlpassword” และในระหว่างติดตั้ง script จะสร้าง openstack account ขึ้นสองอันเพื่อตืดตั้งและทดสอบได้แก่ admin และ demo และในที่นี้เราจำเป็นต้องระบุ password ของ account ทั้งสองนั้นซึ่งผมกำหนดค่าเป็น “adminpassword” และ “demopassword”

export OPS_MYSQL_PASS=mysqlpassword
export DEMO_PASS=demopassword
export ADMIN_PASS=adminpassword

สำหรับ HYPERVISOR variable เป็นการกำหนดชื่อของ hypervisor ที่จะใช้รัน VM ใน OpenStack Deployment ของคุณ ผมกำหนดให้ใช้ “qemu” เป็น hypervisor ณ. ที่นี้ เนื่องจาก vbox ไม support “nested” hardware VT-x/SVM supports จึงใช้ kvm ไม่ได้ ถ้ารัน script บนเครื่องจริงที่ support Vt-x/SVM หรือ kvm (ที่ activate nested virtualization) นศ จึงจะสามารถกำหนด HYPERVISOR เป็น kvm ได้

export HYPERVISOR=qemu

env variable INIT_IMAGE_LOCATION เป็นตำแหน่ง URL ของ cirros image ที่เราจะใช้ในการติดตั้ง ส่วน INIT_IMAGE_NAME เป็นชื่อของ Image ที่จะปรากฎใน Image Repository ของ OpenStack เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว

export INIT_IMAGE_LOCATION=http:\\/\\/download.cirros-cloud.net\\/0.3.4\\/cirros-0.3.4-x86_64-disk.img
export INIT_IMAGE_NAME=cirros-0.3.4-x86_64-disk

สำหรับ DOMAINNAME variable นศ สามารถกำหนดเป็นอะไรก็ได้เช่น myhome.com เป็นต้น ส่วน LOCAL_REPO ขอให้ระบุชื่อ hostname ของ ubuntu 14.04 repository ส่วนใหญ่ผมจะเลือก th.archive หรือ sg.archive หรือ jp.archive ส่วน LOCAL_SECURITY_REPO ก็ให้ระบุ hostname สำหรับ ubuntu 14.04 security repository

export DOMAINNAME=cs.tu.ac.th
export LOCAL_REPO=th.archive.ubuntu.com
export LOCAL_SECURITY_REPO=security.ubuntu.com

สำหรับ NTP_SERVER0 ถึง NTP_SERVER3 ผมกำหนดให้เป็น site ในประเทศ สำหรับ NTP_SERVER_LOCAL นั้นใช้กำหนดเป็นชื่อหรือ IP ของ NTP server site ภายในองค์กรของคุณ หรือไม่ก็เอาเป็นค่าเหมือนหนึ่งใน NTP_SERVER ก่อนหน้าก็ได้

export NTP_SERVER0=0.th.pool.ntp.org
export NTP_SERVER1=1.th.pool.ntp.org
export NTP_SERVER2=2.th.pool.ntp.org
export NTP_SERVER3=3.th.pool.ntp.org
export NTP_SERVER_LOCAL=10.200.8.126

ในอันดับถัดไปเป็น การระบุค่าคุณสมบัติสำคัญของ MANAGEMENT NETWORK ของ OpenStack ที่เชื่อมต่อ Host ทุก hosts ตัวแปร MANAGEMENT_NETWORK บอก Network Address (10.10.10.0) ของ MANAGEMENT NETWORK (ซึ่งในที่นี้จะสอดคล้องกับ Internal network “m_management” ของ vbox) ตัวแปร MANAGEMENT_NETWORK_NETMASK เป็นตัวระบค่า netmask และ MANAGEMENT_BROADCAST_ADDRESS เป็นตัวแปรที่ระบุค่า broadcast address สำหรับตัวแปร GATEWAY_IP นั้นใน script ของเราจะใช้เพื่อระบุ Gateway IP address ของ MANAGEMENT NETWORK และ Gateway IP address ของ external network ด้วย เนื่องจากเราจะใช้ MANAGEMENT NETWORK เป็น external network ให้กับ OpenStack ด้วยใน script นี้

export MANAGEMENT_NETWORK_NETMASK=255.255.255.0
export MANAGEMENT_NETWORK=10.0.0.0
export MANAGEMENT_BROADCAST_ADDRESS=10.0.0.255
export GATEWAY_IP=10.0.0.1

ตัวแปรสองตัวข้างล่างระบุค่า IP address ของเครื่อง Controller บน MANAGEMENT NETWORK (CONTROLLER_IP) และ network interface name (CONTROLLER_IP_NIC) ที่ เรากำหนดให้มีค่า IP นั้น

export CONTROLLER_IP=10.0.0.11
export CONTROLLER_IP_NIC=eth0

อันดับถัดไปเป็นค่า IP address ของ network nodeและชื่อ NIC ของ IP นั้นบน MANAGEMENT NETWORK

export NETWORK_IP=10.0.0.21
export NETWORK_IP_NIC=eth0

ตัวแปร environment variables ชุดถัดไประบุ subnet ของ Data Tunnel Network ที่ openstack ใช้เชื่อมต่อ network node เข้ากับ compute nodes ของมันเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูล ของ VM ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ openstack ทั้งระหว่าง VM ด้วยกัน ข้าม compute nodes (East-West Traffics) หรือระหว่าง VM ออกสู่โลกภายนอกผ่าน network node (North-South Traffics) ค่า network address ของ Data Tunnel Network คือ (DATA_TUNNEL_NETWORK_ADDRESS) 10.0.1.0 และมี netmask (DATA_TUNNEL_NETWORK_NETMASK) คือ 255.255.255.0 เป็นต้น

ตัวแปร DATA_TUNNEL_NETWORK_NODE_IP ใช้ระบุค่า IP address ของ Network Node ที่ใช้สำหรับสร้าง Tunnel (GRE/VXLAN/etc.) ส่วน DATA_TUNNEL_NETWORK_NODE_IP_NIC ระบุชื่อ NIC ว่า IP นั้นถูกกำหนดให้อยู่บน NIC ใดของเครื่อง Network node (จะเชื่อมต่อกับ “m_tunnel” internal network ของ vbox)

export DATA_TUNNEL_NETWORK_NODE_IP=10.0.1.21
export DATA_TUNNEL_NETWORK_NODE_IP_NIC=eth1
export DATA_TUNNEL_NETWORK_ADDRESS=10.0.1.0
export DATA_TUNNEL_NETWORK_NETMASK=255.255.255.0

OpenStack ให้บริการให้ VM ของมันสามารถสร้าง VLAN network กับ VLAN Appliations ที่ผู้ใช้อาจมีรันอยู่แล้วในองค์กรก็ได้ ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า network address เพราะ OpenStack อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่า network address ได้ด้วยตนเองตอนใช้งาน ในการติดตั้ง OpenStack แค่ต้องการรู้เท่านั้นว่า NIC (ตัวแปร VLAN_NETWORK_NODE_IP_NIC) บนเครือง network node ว่าอยู่ที่ NIC ใด

export VLAN_NETWORK_NODE_IP_NIC=eth2

ตัวแปร EXTERNAL_CIDR เป็นการกำหนดค่า network address ในรูปแบบ CIDR เพื่อระบุค่า subnet ของ External Network ที่เครื่อง Network Node และทุกๆ Compute Node จะเชื่อมต่อด้วย เมื่อติดตั้งระบบแบบ Distributed Virtual Router (ซึ่งเราจะทำกันในงานนี้) ส่วนการระบุค่าตัวแปร EXTERNAL_CIDR_NIC เป็นการระบุชื่อ NIC ที่เครื่อง network node และ compute nodes ใช้เชื่อมต่อกับ external network นั้น (script กำหนดว่าต้องเป็นชื่อเดียวกัน) สำหรับค่าที่กำหนคือ 10.0.0.0/24 นั้นจะเห็นได้ว่าป็นค่าเกียวกับ network address ของ MANAGEMENT NETWORK ซึ่งในตัวอย่างการติดตั้งนี้เราจะใช้ MANAGEMENT NETWORK เป็น External Network ด้วย

export EXTERNAL_CIDR=10.0.0.0\\/24
export EXTERNAL_CIDR_NIC=eth3

ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งาน OpenStack เราจะกำหนดค่าเริ่มต้น (START_FLOATING_IP) และค่าสุดท้าย (END_FLOATING_IP) ของ External Network IP addresses ที่จะให้เป็น Floating IPs ของ OpenStack

export START_FLOATING_IP=10.0.0.100
export END_FLOATING_IP=10.0.0.200

ถัดไปเราจะต้องกำหนดค่า IP address ของเครื่อง compute node (COMPUTE_IP) บน MANAGEMENT NETWORK และ NIC (COMPUTE_IP_NIC) ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Management Network

สำหรับการสื่อสารข้อมูลของ VM ที่ต้องทำผ่าน Data Tunnel Network นั้นเราต้องระบุ IP address (DATA_TUNNEL_COMPUTE_NODE_IP) และ NIC (DATA_TUNNEL_COMPUTE_NODE_IP_NIC) ที่ compute node ใช้เชื่อมต่อกับ Data Tunnel Network ด้วย

สุดท้ายต้องระบุด้วยว่า Compute node นี้จะเชื่อมต่อกับ VLAN network ทาง NIC ใด (VLAN_COMPUTE_NODE_IP_NIC)

export COMPUTE_IP=10.0.0.31
export COMPUTE_IP_NIC=eth0
export DATA_TUNNEL_COMPUTE_NODE_IP=10.0.1.31
export DATA_TUNNEL_COMPUTE_NODE_IP_NIC=eth1
export VLAN_COMPUTE_NODE_IP_NIC=eth2

ส่วนที่เหลือนั้น ให้ปล่อยไ้อย่างที่เป็น เราจะไม่สนใจมันเพราะในที่นี้เราใช้แค่ controller network และ compute node ใน OPenStack installation ดังนั้นเราจะไม่สนใจการกำหนดค่าให้กับเครื่อง Compute1 แต่เนื่องจาก script มี code ที่จำเป็นต้องใช้ค่าเหง่านั้ระหว่างการทำงานและผมขึ้เกียจดีบัก ดังนั้นเราจะทิ้งมันไว้แย่างที่ได้มาไม่เปลี่ยนแปลง

export COMPUTE1_IP=10.0.0.32
export COMPUTE1_IP_NIC=eth0
export DATA_TUNNEL_COMPUTE1_NODE_IP=10.0.1.32
export DATA_TUNNEL_COMPUTE1_NODE_IP_NIC=eth1
export VLAN_COMPUTE1_NODE_IP_NIC=eth2
#
export ODL_IP=10.0.0.92

หลังจากกำหนดค่าในไฟล์นี้แล้วเราจะ ทำการ Propagate ค่าตัวแปรเพื่อสร้าง scripts สำหรับติดตั้ง OpenStack ต่อไป

ติดตั้งขั้นถัดไป (Part2)

แหล่งข้อมูลอ้าวอิง

[1] openstack-mitaka-compact-installer
https://github.com/kasidit/openstack-mitaka-installer
[2] https://www.youtube.com/watch?v=1k6u8bFKGHA
[3] http://blog.en.uptodown.com/snapshots-virtualbox-tutorial/

One comment on “การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 1)

 1. Pingback: การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 2) ← Science Cloud Community

Leave a Reply