การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 2) 1

Blog ก่อนนหน้านี้ Part 1

1. สร้างคำสั่งที่จะใช้ในการติดตั้งบน controller network และ compute hosts

ขณะนี้เราอยู่ใน directory /home/openstack/openstack-mitaka-installer/ หรือ $HOME/openstack-mitaka-installer/ หลังจากกำหนดค่าในไฟล์ install-paramrc.sh แล้ว ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

หมายเหตุ: เวลาทำขั้นตอนเหล่านี้ผมแนะนำให้ นศ ใช้ putty หรือ ssh login เข้าเครื่อง controller ทาง 192.168.90.77 หรือทาง vbox’s Host only network นั่นเอง เพราะ puuty กับ ssh จะทำให้การ cut & paste สะดวก

$ pwd
/home/openstack/openstack-mitaka-installer/
$ ./exe-config-installer.sh

คำสั่งนี้จะ propagate ค่าของ parameters ใน ./install-paramrc.sh ไปบน Template ของ OpenStack Installation script ที่บรรจุอยู่ในไฟล์ OPSInstaller-init.tar และสร้าง Directory ใหม่ชื่อ OPSInstaller ขึ้น

$ ls
config.d         install-paramrc.sh.example OPSInstaller-init.tar
documents        LICENSE           README.md
exe-config-installer.sh NOTE.txt          tmpfile
install-paramrc.sh    OPSInstaller
$

หลังจากนั้นให้ cd เข้าไปที่ OPSInstaller/installer แล้วใช้ ls เรียกดูชื่อ script ไฟล์ที่อยู่ใน Directory นั้น

$ cd OPSInstaller/installer
$ ls 
$ ls
batch-installer-00-set-sudoer.sh       OS-installer-01-node-setups.sh
batch-installer-dvr-neutron-part1.sh     OS-installer-02-mysql.sh
batch-installer-dvr-neutron-part2.sh     OS-installer-03-rabbitmq.sh
batch-installer-ovs-neutron-part1.sh     OS-installer-04-keystone.sh
batch-installer-ovs-neutron-part2.sh     OS-installer-05-glance.sh
clearlog.sh                  OS-installer-06-nova.sh
exe-preinstall00-SUDO-update.sh        OS-installer-07-neutron.sh
exe-preinstall01-USER-set-remote-access.sh  OS-installer-08-horizon.sh
exe-preinstall02-USER-set-openstack-nodes.sh OS-installer-09-set-dvr.sh
expectsetsudoer.sh              OS-installer-10-initial-user-network.sh
expectssh-keygen.sh              OSODL-ovs-00-force-set-controller-time.sh
expectsshyesno.sh               OSODL-ovs-01-force-redo-set-openstack-nodes.sh
files                     OSODL-ovs-02-stop-neutron.sh
header.txt                  OSODL-ovs-03-purge-neutron-agent.sh
log                      OSODL-ovs-04-set-ovs-manager.sh
OPSInstaller.tar               OSODL-ovs-05-copy-ml2.sh
OS-installer-00-1-set-remote-access.sh    OSODL-ovs-06-set-neutron.sh
OS-installer-00-2-update-ubuntu.sh      OSODL-ovs-07-pip-init-network.sh
$ 

จะเห็นว่าใน directory นี้มี scripts สำหรับติอตั้งระบบ OpenStack ในรูปแบบต่างๆจำนวนหนึ่ง scripts จำนวนหนึ่งจะช่วยให้ติดตั้งแบบง่าย ซึ่งผมจะ cover ใน blog อื่น

ในการศึกษานี้ เราจะมุ่งความสนใจไปที่การติดตั้ง OpenStack โดยทำตามขั้นตอนของ script ขนาดย่อมๆจำนวนหนึ่งที่แบ่งการติดตั้งเป็น stages และได้สรุปไว้ใน web page แผนที่การติดตั้ง (หรือ scriptmap) และข้อมูลใน blog post นี้

2. นำ script ไปวางไว้บนเครื่อง network และ compute

copy ไฟล์ OPSInstaller.tar ไปยัง $HOME directory ของ openstack login บนเครื่อง controller network และ compute

$ pwd
/home/openstack/openstack-mitaka-installer/OPSInstaller/installer
$ cp OPSInstaller.tar /home/openstack
scp OPSInstaller.tar openstack@10.0.0.21:/home/openstack/OPSInstaller.tar
OPSInstaller.tar                           100% 1050KB  1.0MB/s  00:00
$
$ scp OPSInstaller.tar openstack@10.0.0.31:/home/openstack/OPSInstaller.tar
OPSInstaller.tar                           100% 1050KB  1.0MB/s  00:00
$

3. ไปที่ $HOME แล้ว แตก OPSInstaller.tar

$ cd $HOME
$ tar xvf OPSInstaller.tar
$ cd OPSInstaller/
$ ls
compute   network             remove-all-except-network.sh
compute1  remove-all-except-compute1.sh  scriptmap.html
controller remove-all-except-compute.sh
installer  remove-all-except-controller.sh
$
$ ./remove-all-except-controller.sh
/home/openstack/OPSInstaller
$ ls
controller scriptmap.html
$

4. remote login เข้าเครื่อง network (10.0.0.21) และ แตก OPSInstaller.tar

จากเครื่อง controller login เข้าเครื่อง network

$ ssh openstack@10.0.0.21
password...
$ ls
OPSInstaller.tar
$

แตก tar ไฟล์ และลบ directory ที่ไม่จำเป็นออกไป

$ cd OPSInstaller
$ ./remove-all-except-network.sh
/home/openstack/OPSInstaller
$ ls
network scriptmap.html
$
$ exit

5. remote login เข้าเครื่อง compute (10.0.0.31) และ แตก OPSInstaller.tar

จากเครื่อง controller login เข้าเครื่อง compute

$ ssh openstack@10.0.0.31
password...
$ ls
OPSInstaller.tar
$

แตก tar ไฟล์ และลบ directory ที่ไม่จำเป็นออกไป

$ cd OPSInstaller
$ ./remove-all-except-compute.sh
/home/openstack/OPSInstaller
$ ls
compute scriptmap.html
$
$ exit

ต่อจากนั้นเราจะเริ่มติดตั้ง OpenStack บนเครื่อง controller ใน Part 3

One comment on “การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 2)

 1. Pingback: การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 3) ← Science Cloud Community

Leave a Reply