การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 3) 1

Blog ก่อนหน้านี้ Part 2

ผมจะเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง software ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ก่อนที่จะติดตั้ง components ต่างๆ คราวที่แล้วเราติดตั้ง script บน controller network และ compute โดยการโยน tar ball ไปที่นั่นแล้วแตกมัน ผมจะขอเข้าไปที่เครื่อง controller ก่อน

1. update ubuntu

เพื่อความสะดวก ผมขอแนะนำให้ นศ ปรับให้ openstack login account สามารถเรียก sudo ได้โดยไม่ต้องป้อน password โดยการเข้าไปเปลี่ยนไฟล์ /etc/sudoers ของทุกเครื่อง ด้วยการรัน script files/adjustsudoer.sh

On controller host

$ cd $HOME/OPSInstaller/controller
$ cat files/adjustsudoer.sh
cp /etc/sudoers /tmp/sudoers.save
echo "openstack ALL=NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
$
$ sudo /bin/bash ./files/adjustsudoer.sh
$

หลังจากนั้น explore directory นี้

$ ls
admin-openrc.sh
clearlog.sh
demo-openrc.sh
exe-stage00-SUDO-update.sh
exe-stage01-SUDO-preinstall.sh
exe-stage04-SUDO-mysql.sh
exe-stage07-SUDO-rabbit.sh
exe-stage08-USER-keystone-database.sh
exe-stage09-SUDO-keystone.sh
exe-stage10-USER-service-endpoints.sh
exe-stage11-USER-test-envscript.sh
exe-stage12-USER-glance-database.sh
exe-stage13-USER-glance-endpoints.sh
exe-stage14-SUDO-glance.sh
exe-stage15-USER-verify-glance.sh
exe-stage16-USER-nova-database.sh
exe-stage17-USER-nova-endpoints.sh
exe-stage18-SUDO-nova.sh
exe-stage20-USER-verify-nova.sh
exe-stage21-USER-neutron-database.sh
exe-stage22-USER-neutron-endpoints.sh
exe-stage23-SUDO-neutron.sh
exe-stage24-USER-verify-neutron.sh
exe-stage26-SUDO-reconfig-neutron-nova.sh
exe-stage28-USER-verify-neutron2.sh
exe-stage30-USER-verify-neutron3.sh
exe-stage31-USER-initial-network.sh
exe-stage32-SUDO-horizon.sh
exe-stage33-SUDO-dvr-controller-conf.sh
exe-stage37-USER-verify-dvr-network.sh
exe-stage38-USER-odl-verify-controller.sh
exe-stage39-SUDO-odl-stop-neutron.sh
exe-stage47-SUDO-odl-copy-ml2-controller.sh
exe-stage52-USER-odl-neutron-database.sh
exe-stage53-SUDO-odl-neutron.sh
exe-stage54-SUDO-odl-pip-install.sh
exe-stage55-USER-odl-initial-network.sh
exe-stageFIN-SUDO-postinstall.sh
files
header.txt
log
scratch.txt 
$

ขอให้ นศ สังเกตุว่าชื่อ script ไฟล์ทุกชื่อเริ่มต้นด้วย prefix “exe-stageXX-” โดยที่ XX แทนที่เลขอันดับของการรัน script เหล่านั้น อันดับของตัวเลขเหล่านี้ถูกตีแผ่ใน scriptmap ไฟล์ และ Blog post นี้

ผมเริ่มด้วยการ update ubuntu และกำหนดค่า cloud repository สำหรับ OpenStack Mitaka

$ sudo /bin/bash ./exe-stage00-SUDO-update.sh
...
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
กด Enter
...
$

นศ สามารถศึกษาว่า script นี้ทำอะไร โดย cat script นั้นหรือดูจาก script map นอกจากนั้นข้อมูล configuration ต่างๆนั้นอยู่ใน files directory สามารถเข้าไป cat ดูได้

ถ้ามีการถามเรื่องให้เลือก device สำหรับติดตั้ง grub ก็เลือกทุก device ตามที่มันแนะนำ

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาพอควร พอเสร็จแล้วคุณจะเห็นข้อความแนะนำให้ reboot เครื่องหลังจากทำ update บนเครื่อง host อื่นๆแล้ว

หลังจากนั้นผม ssh ไปที่เครื่อง network แล้วทำแบบเดียวกันและไปที่ compute และทำแบบเดียวกันเช่นกัน

On network host

$ ssh openstack@10.0.0.21
...
$ ls
OPSInstaller OPSInstaller.tar
$ cd OPSInstaller/network/
$ sudo /bin/bash ./files/adjustsudoer.sh
$ ls
clearlog.sh
exe-stage00-SUDO-update.sh
exe-stage02-SUDO-network-preinstall.sh
exe-stage05-SUDO-network-mysql.sh
exe-stage25-SUDO-network-neutron.sh
exe-stage27-SUDO-ovs-service.sh
exe-stage34-SUDO-dvr-network-conf.sh
exe-stage40-SUDO-odl-purge-neutron-ovs-plugin-network.sh
exe-stage43-SUDO-odl-set-ovs-manager-network.sh
exe-stage46-SUDO-set-ext-network.sh
exe-stage48-SUDO-odl-copy-ml2-network.sh
exe-stage51-SUDO-odl-set-l3-network.sh
exe-stage54p2-SUDO-odl-restart-network.sh
exe-stageFIN-SUDO-postinstall.sh
files
header.txt
log
restart.txt
Temp
$ 
$ sudo /bin/bash ./exe-stage00-SUDO-update.sh
...
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
กด Enter
...
$

เมื่อ script นี้รันเสร็จมันจะ reboot เครือง network

ถัดจากนั้นเราเข้าไปทำเครื่อง compute
On network host

$ ssh openstack@10.0.0.21
...
$ ls
OPSInstaller OPSInstaller.tar
$ cd OPSInstaller/compute/
$ sudo /bin/bash ./files/adjustsudoer.sh
$ ls
clearlog.sh
exe-stage00-SUDO-update.sh
exe-stage03-SUDO-compute-preinstall.sh
exe-stage06-SUDO-compute-mysql.sh
exe-stage19-SUDO-nova-compute.sh
exe-stage29-SUDO-compute-neutron.sh
exe-stage35-SUDO-dvr-compute-conf.sh
exe-stage41-SUDO-odl-purge-neutron-ovs-plugin-compute.sh
exe-stage44-SUDO-odl-set-ovs-manager-compute.sh
exe-stage49-SUDO-odl-copy-ml2-compute.sh
exe-stageFIN-SUDO-postinstall.sh
files
header.txt
log
Temp
$
$ sudo /bin/bash ./exe-stage00-SUDO-update.sh
...
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
กด Enter
...
$

เมื่อ script นี้รันเสร็จมันจะ reboot เครือง compute

2. ปรับ network configuration บน controller network และ compute

บนเครื่อง controller ผมทำต่อไปนี้ แล้ว ssh ไปทำบน network และ compute

$ sudo /bin/bash ./exe-stage01-SUDO-preinstall.sh
...
$ ssh 10.0.0.21
$ ls
OPSInstaller OPSInstaller.tar
$ cd OPSInstaller/network/
$ sudo /bin/bash ./exe-stage02-SUDO-network-preinstall.sh
...
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:c8:0d:63
     inet addr:10.0.0.21 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0


eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:28:68:73
     inet addr:10.0.1.21 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0


eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:98:1f:f3
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe98:1ff3/64 Scope:Link


eth3   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:6b:89:95
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe6b:8995/64 Scope:Link


lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

$
$ exit
$
$ ssh 10.0.0.31
$ ls
OPSInstaller OPSInstaller.tar
$ cd OPSInstaller/compute/
$ sudo /bin/bash ./exe-stage03-SUDO-compute-preinstall.sh
...
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:47:34:06
     inet addr:10.0.0.31 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:44:40:4f
     inet addr:10.0.1.31 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0

eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:58:31:6a
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe58:316a/64 Scope:Link

eth3   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:f1:4a:38
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fef1:4a38/64 Scope:Link

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

$ exit
$

3. ติดตั้ง mysql

บน controller รัน script เพื่อติดตั้ง mysql (ไม่ต้องรัน exe-stage05 และ exe-stage06)

$ sudo /bin/bash ./exe-stage04-SUDO-mysql.sh
...
$ 

4. ติดตั้ง rabbitmq และ memcached

บน controller

$ sudo /bin/bash ./exe-stage07-SUDO-rabbit.sh
$

อันดับถัดไป ติดตั้ง keystone และ glance

One comment on “การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 3)

 1. Pingback: การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 4) ← Science Cloud Community

Leave a Reply