การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 4) 1

Blog ก่อนหน้า Part 3

1. ติดตั้ง keystone

บน controller

$ /bin/bash ./exe-stage08-USER-keystone-database.sh
$ sudo /bin/bash ./exe-stage09-SUDO-keystone.sh
$

เมื่อเรียกใช้ script นี้จะได้ print out ต่อไปนี้

$ /bin/bash ./exe-stage10-USER-service-endpoints.sh
/home/openstack/OPSInstaller/controller
Run this script as a user.
* create Identity service and endpoint...press
ผลของคำสั่ง: 
openstack service create \
 --name keystone --description "OpenStack Identity" identity
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | OpenStack Identity        |
| enabled   | True               |
| id     | f539c17fea9f4180832afc8e3eb832d2 |
| name    | keystone             |
| type    | identity             |
+-------------+----------------------------------+
ผลของคำสั่ง: 
openstack endpoint create --region RegionOne \
 identity public http://controller:5000/v3
+--------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+--------------+----------------------------------+
| enabled   | True               |
| id      | 03231cba77dd487eb7523aa2f43eb2cb |
| interface  | public              |
| region    | RegionOne            |
| region_id  | RegionOne            |
| service_id  | f539c17fea9f4180832afc8e3eb832d2 |
| service_name | keystone             |
| service_type | identity             |
| url     | http://controller:5000/v3    |
+--------------+----------------------------------+
ผลของคำสั่ง: 
openstack endpoint create --region RegionOne \
 identity internal http://controller:5000/v3
+--------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+--------------+----------------------------------+
| enabled   | True               |
| id      | d84d5d147bbb45dcb69d761bb4074eb9 |
| interface  | internal             |
| region    | RegionOne            |
| region_id  | RegionOne            |
| service_id  | f539c17fea9f4180832afc8e3eb832d2 |
| service_name | keystone             |
| service_type | identity             |
| url     | http://controller:5000/v3    |
+--------------+----------------------------------+
ผลของคำสั่ง: 
openstack endpoint create --region RegionOne \
 identity admin http://controller:35357/v3
+--------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+--------------+----------------------------------+
| enabled   | True               |
| id      | 1c1d3c5376794fcfaef5281899b1463d |
| interface  | admin              |
| region    | RegionOne            |
| region_id  | RegionOne            |
| service_id  | f539c17fea9f4180832afc8e3eb832d2 |
| service_name | keystone             |
| service_type | identity             |
| url     | http://controller:35357/v3    |
+--------------+----------------------------------+
* create Admin projects, users, and roles...press
ผลของคำสั่ง: 
openstack domain create --description "Default Domain" default
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | Default Domain          |
| enabled   | True               |
| id     | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
| name    | default             |
+-------------+----------------------------------+
ผลของคำสั่ง: 
openstack project create --domain default --description "Admin Project" admin
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | Admin Project          |
| domain_id  | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
| enabled   | True               |
| id     | 1247ca30e71e41bab8579ee626dabc93 |
| is_domain  | False              |
| name    | admin              |
| parent_id  | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
+-------------+----------------------------------+
ผลของคำสั่ง: 
openstack user create --domain default --password adminpassword admin
+-----------+----------------------------------+
| Field   | Value              |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
| enabled  | True               |
| id    | 91a50bef1abe4bfdad6f0668234472b4 |
| name   | admin              |
+-----------+----------------------------------+
ผลของคำสั่ง: 
openstack role create admin
openstack role add --project admin --user admin admin
+-----------+----------------------------------+
| Field   | Value              |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | None               |
| id    | 78bea065a4844b1c9b55bbf29077bf9d |
| name   | admin              |
+-----------+----------------------------------+

3. create Service project...press
ผลของคำสั่ง: 
openstack project create --domain default --description "Service Project" service
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | Service Project         |
| domain_id  | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
| enabled   | True               |
| id     | 71daf1f8e9154d9790528e67f60b9546 |
| is_domain  | False              |
| name    | service             |
| parent_id  | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
+-------------+----------------------------------+

4. create Demo project...press
ผลของคำสั่ง: 
openstack project create --domain default --description "Demo Project" demo
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | Demo Project           |
| domain_id  | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
| enabled   | True               |
| id     | e369f137f311478da2203e161d7a2338 |
| is_domain  | False              |
| name    | demo               |
| parent_id  | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
+-------------+----------------------------------+
ผลของคำสั่ง:
openstack user create --domain default --password demopassword demo
+-----------+----------------------------------+
| Field   | Value              |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
| enabled  | True               |
| id    | faf3a304ffd845f096ccc4308c93ba13 |
| name   | demo               |
+-----------+----------------------------------+
ผลของคำสั่ง:
openstack role create user
openstack role add --project demo --user demo user
+-----------+----------------------------------+
| Field   | Value              |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | None               |
| id    | 2b130a460fa446b99382132c0ab322bb |
| name   | user               |
+-----------+----------------------------------+

5. Verify keystone Id Service...get a token by user id... press any key
ผลของคำสั่ง:
openstack --os-auth-url http://controller:35357/v3 \
 --os-project-domain-name default --os-user-domain-name default \
 --os-project-name admin --os-username admin --os-password adminpassword token issue

+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field   | Value                                                                                          |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| expires  | 2016-12-20T23:58:08.793450Z                                                                               |
| id     | gAAAAABYWbeAgBsAqxLDiZm0BilI8v6STiK0Ct12LztZaFjTFIT-yqAJKVIzTuGmV9Wr3E9TDzUcYwRkOc6Fuz4KLg-qxJW78rfsVCIJdTo_-4w2WGp2TuY7KV63y6Xq4IQz5p7GXoqV8Ug5TEr_D-FSlrUrd_-j-h4rtG9a-zpWUE4fCyHXEy8 |
| project_id | 1247ca30e71e41bab8579ee626dabc93                                                                            |
| user_id  | 91a50bef1abe4bfdad6f0668234472b4                                                                            |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
ผลของคำสั่ง:
openstack --os-auth-url http://controller:5000/v3 \
 --os-project-domain-name default --os-user-domain-name default \
 --os-project-name demo --os-username demo --os-password demopassword token issue
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field   | Value                                                                                          |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| expires  | 2016-12-20T23:58:12.310607Z                                                                               |
| id     | gAAAAABYWbeEpR_t3bbW7T1vNu_u9YvfdoALWHmklZoBHPpTGJbvZ8xUqyxvFzLCg1Kj7jI-odwXNQx2uPzxtV1sd_ICE2sJSjiooSEZMTGJw6go1c3cezGMi33RGu_j7BDrOnO2_muYWV2zP1QtMXOmBv07c5ukbA1BPIoSpuk5CKt-aAOHtWA |
| project_id | e369f137f311478da2203e161d7a2338                                                                            |
| user_id  | faf3a304ffd845f096ccc4308c93ba13                                                                            |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
$ 
$ /bin/bash ./exe-stage11-USER-test-envscript.sh
/home/openstack/OPSInstaller/controller
Run this script with sudo or as root.
1. set admin-openrc.sh ..press
ผลของคำสั่ง:
source ./admin-openrc.sh
openstack token issue
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field   | Value                                                                                          |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| expires  | 2016-12-21T00:02:58.629374Z                                                                               |
| id     | gAAAAABYWbiikLThN8sT8bmlSTycZTyTJ6e8BrlsAgON6UkeQIKanwPjcMOtJCb9Y_WHPk4PoGAvjdx0tiZnrTDjsTREtxdFv2p_aUSK1RydKZNHkKMadDo01700aACF0E86YSF0JZPHDJMGQJF30yOIb9OHNA6kGM0trt8XVc-b1sHNINOaMhA |
| project_id | 1247ca30e71e41bab8579ee626dabc93                                                                            |
| user_id  | 91a50bef1abe4bfdad6f0668234472b4                                                                            |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
$

2. ติดตั้ง glance

บน controller

$ /bin/bash ./exe-stage12-USER-glance-database.sh
...
$ 
$ /bin/bash ./exe-stage13-USER-glance-endpoints.sh
/home/openstack/OPSInstaller/controller
Run this script as a user.
+-----------+----------------------------------+
| Field   | Value              |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
| enabled  | True               |
| id    | b0b265aabab04f688e273132fe6fe819 |
| name   | glance              |
+-----------+----------------------------------+
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | OpenStack Image service     |
| enabled   | True               |
| id     | 68af8fa7ea144c1683db8c921c2cf288 |
| name    | glance              |
| type    | image              |
+-------------+----------------------------------+
+--------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+--------------+----------------------------------+
| enabled   | True               |
| id      | a7b4fb3b8c3b41f795b4629fdc47aa7b |
| interface  | public              |
| region    | RegionOne            |
| region_id  | RegionOne            |
| service_id  | 68af8fa7ea144c1683db8c921c2cf288 |
| service_name | glance              |
| service_type | image              |
| url     | http://controller:9292      |
+--------------+----------------------------------+
+--------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+--------------+----------------------------------+
| enabled   | True               |
| id      | 0aa9fec04ee94338a340918a457e1ae8 |
| interface  | internal             |
| region    | RegionOne            |
| region_id  | RegionOne            |
| service_id  | 68af8fa7ea144c1683db8c921c2cf288 |
| service_name | glance              |
| service_type | image              |
| url     | http://controller:9292      |
+--------------+----------------------------------+
+--------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+--------------+----------------------------------+
| enabled   | True               |
| id      | 956a63f49fe3477a9baca1bdff1d5705 |
| interface  | admin              |
| region    | RegionOne            |
| region_id  | RegionOne            |
| service_id  | 68af8fa7ea144c1683db8c921c2cf288 |
| service_name | glance              |
| service_type | image              |
| url     | http://controller:9292      |
+--------------+----------------------------------+
$
$ sudo /bin/bash ./exe-stage14-SUDO-glance.sh
...
$ /bin/bash ./exe-stage15-USER-verify-glance.sh
/home/openstack/OPSInstaller/controller
Run this script as a user.
1. get cirros image...pressexport OS_IMAGE_API_VERSION=2
--2016-12-21 06:16:45-- http://download.cirros-cloud.net/0.3.4/cirros-0.3.4-x86_64-disk.img
Resolving download.cirros-cloud.net (download.cirros-cloud.net)... 64.90.42.85, 2607:f298:6:a036::bd6:a72a
Connecting to download.cirros-cloud.net (download.cirros-cloud.net)|64.90.42.85|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13287936 (13M) [text/plain]
Saving to: ‘cirros-0.3.4-x86_64-disk.img’

100%[==================================================>] 13,287,936  283KB/s  in 49s

2016-12-21 06:17:35 (264 KB/s) - ‘cirros-0.3.4-x86_64-disk.img’ saved [13287936/13287936]


2. upload cirros image to glance...press
+------------------+------------------------------------------------------+
| Field      | Value                        |
+------------------+------------------------------------------------------+
| checksum     | ee1eca47dc88f4879d8a229cc70a07c6           |
| container_format | bare                         |
| created_at    | 2016-12-20T23:17:37Z                 |
| disk_format   | qcow2                        |
| file       | /v2/images/91b165af-76f2-4921-b5ea-2e4a8a8e5ed2/file |
| id        | 91b165af-76f2-4921-b5ea-2e4a8a8e5ed2         |
| min_disk     | 0                          |
| min_ram     | 0                          |
| name       | cirros-0.3.4-x86_64-disk               |
| owner      | 1247ca30e71e41bab8579ee626dabc93           |
| protected    | False                        |
| schema      | /v2/schemas/image                  |
| size       | 13287936                       |
| status      | active                        |
| tags       |                           |
| updated_at    | 2016-12-20T23:17:37Z                 |
| virtual_size   | None                         |
| visibility    | public                        |
+------------------+------------------------------------------------------+

3. list glnace images and remove cirros file...
+--------------------------------------+--------------------------+--------+
| ID                  | Name           | Status |
+--------------------------------------+--------------------------+--------+
| 91b165af-76f2-4921-b5ea-2e4a8a8e5ed2 | cirros-0.3.4-x86_64-disk | active |
+--------------------------------------+--------------------------+--------+
$

อันดับถัดไป ติดตั้ง Nova

One comment on “การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 4)

 1. Pingback: การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 5) ← Science Cloud Community

Leave a Reply