การขอ sushibox account

ท่านใดที่ต้องการ account บน sushibox (storage service) สามารถขอได้โดยส่ง email มาที่ กิ siripoonya@gmail.com พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และ username บน science cloud

Leave a Reply