การ Compile และติดตั้ง qemu 2.8.0 บน ubuntu 16.04 server

ผมจะคอมไฟล์และติดตั้ง qemu-kvm ใน account ของผมที่ /home/kasidit/software/qemu-280 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ล้อกอินเข้า account สร้าง directory และดาวน์โหลด source code

$ pwd
/home/kasidit
$ mkdir software
$ mkdir software/qemu-280
$ cd software/qemu-280
$ wget http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-2.8.0.tar.bz2
$ 

2. แตกไฟล์

$ pwd
/home/kasidit/software/qemu-280
$ bunzip2 qemu-2.8.0.tar.bz2
$ tar xvf qemu-2.8.0.tar
$

3. เช็คว่ามี gcc อยู่หรือยัง ถ้าไม่มีก็ติดตั้ง C compiler
ถ้ามีจะได้แบบข้างล่าง ถ้าไม่มี ubuntu จะบอกให้ติดตั้ง

$ gcc 
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
$

ใช้คำสั่งนี้ถ้าไม่มี

$ sudo apt-get install gcc

4. ติดตั่ง library ที่อาจจำเป็นต้องใช้ (ผมเอามาจากเว็บ ตามเขา)
ขอให้ถาม sys admin ก่อนว่ามีพวกนี้ติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าเป็นระบบที่เคยมีการ compile qemu-kvm มาก่อนก็น่าจะมีพวกนี้อยู่แล้วไม่น่าต้องติดตั้งอีก ลองติดตั้งดูก็ได้ถ้ามีอยู่แล้ว apt-get มันจะบอก

$ sudo apt-get install git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev
$ sudo apt-get install git-email
$ sudo apt-get install libaio-dev libbluetooth-dev libbrlapi-dev libbz2-dev
$ sudo apt-get install libcap-dev libcap-ng-dev libcurl4-gnutls-dev libgtk-3-dev
$ sudo apt-get install libibverbs-dev libjpeg8-dev libncurses5-dev libnuma-dev
$ sudo apt-get install librbd-dev librdmacm-dev
$ sudo apt-get install libsasl2-dev libsdl1.2-dev libseccomp-dev libsnappy-dev libssh2-1-dev
$ sudo apt-get install libvde-dev libvdeplug-dev libxen-dev liblzo2-dev
$ sudo apt-get install valgrind xfslibs-dev

5. รัน configure สำหรับการติดตั้ง

$ pwd
/home/kasidit/software/qemu-280
$ cd qemu-2.8.0
$ mkdir build
$ cd build 
$ ../configure -h
$ ../configure --prefix=/home/kasidit/software/qemu-280 --target-list=x86_64-softmmu,x86_64-linux-user --enable-kvm
$

6. คอมไพล์และติดตั้งที่ /home/kasidit/software/qemu-280

$ make
$ sudo make install

เสร็จ

Leave a Reply