การขยายขนาด partition สำหรับ CentOS 1

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น CentOS instance ที่เลือกขนาด flavor เป็น m1.xlarge ซึ่งมีขนาด disk 160GB เราจะทำการขยายขนาด partition ดังนี้

1. ดูขนาดดิสก์ จะเห็นว่า instance ที่เราเพิ่งรันขึ้นมามีขนาดประมาณ 10GB

[root@host-10-100-20-57 ~]# df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 8.5G 971M 7.6G 12% /
devtmpfs         7.8G   0 7.8G  0% /dev
tmpfs          7.8G   0 7.8G  0% /dev/shm
tmpfs          7.8G 8.3M 7.8G  1% /run
tmpfs          7.8G   0 7.8G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        497M 121M 376M 25% /boot

2. เปลี่ยนขนาด partition ใหม่ โดยใช้ fdisk

[root@host-10-100-20-57 ~]# fdisk /dev/vda
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p

Disk /dev/vda: 171.8 GB, 171798691840 bytes, 335544320 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x00098e3f

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/vda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
/dev/vda2     1026048  20971519   9972736  8e Linux LVM

Command (m for help): d
Partition number (1,2, default 2):
Partition 2 is deleted

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extended
Select (default p):
Using default response p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (1026048-335544319, default 1026048):
Using default value 1026048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (1026048-335544319, default 335544319):
Using default value 335544319
Partition 2 of type Linux and of size 159.5 GiB is set

Command (m for help): p

Disk /dev/vda: 171.8 GB, 171798691840 bytes, 335544320 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x00098e3f

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/vda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
/dev/vda2     1026048  335544319  167259136  83 Linux

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2):
Hex code (type L to list all codes): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'

Command (m for help): p

Disk /dev/vda: 171.8 GB, 171798691840 bytes, 335544320 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x00098e3f

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/vda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
/dev/vda2     1026048  335544319  167259136  8e Linux LVM

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

3. reboot เครื่อง

[root@host-10-100-20-57 ~]# reboot

4. ขยายขนาด physical volume และ logical volume ให้ใช้พื้นที่ว่างทั้งหมด

[root@host-10-100-20-57 ~]# pvresize /dev/vda2
 Physical volume "/dev/vda2" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

[root@host-10-100-20-57 ~]# lvresize -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root
 Size of logical volume centos/root changed from 8.47 GiB (2168 extents) to 158.51 GiB (40578 extents).
 Logical volume root successfully resized

[root@host-10-100-20-57 ~]# xfs_growfs /
meta-data=/dev/mapper/centos-root isize=256  agcount=4, agsize=555008 blks
     =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
     =            crc=0    finobt=0
data   =            bsize=4096  blocks=2220032, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=0
log   =internal        bsize=4096  blocks=2560, version=2
     =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 2220032 to 41551872

5. ดูขนาดดิสก์ใหม่ จะเห็นว่ามีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 160GB

[root@host-10-100-20-57 ~]# df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 159G 973M 158G  1% /
devtmpfs         7.8G   0 7.8G  0% /dev
tmpfs          7.8G   0 7.8G  0% /dev/shm
tmpfs          7.8G 8.3M 7.8G  1% /run
tmpfs          7.8G   0 7.8G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        497M 121M 376M 25% /boot

One comment on “การขยายขนาด partition สำหรับ CentOS

 1. Reply rangsiman May 1,2017 6:38 pm

  ขอบคุณมากครับ จะลองทดสอบดูครับ

  รังสิมันต์

Leave a Reply