นโยบายการใช้งานระบบ sciencecloud

ระบบ Science Cloud คือระบบ Private Cloud ที่ห้องปฏิบัติการวิจัย vasabilab ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

การใช้งานระบบ Science Cloud มีเงื่อนไขในการใช้งานระบบดังนี้:

  • ระบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนงานวิจัยและสนับสนุนการศึกษารายวิชา ไม่ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ
  • ระบบนี้เป็นระบบทดลอง ในสถาบันการศึกษา ไม่ใช่ระบบแบบ Production ที่มีผู้ดูแลตลอดเวลา
  • ในบางเวลาอาจมีความจำเป็นต้องใช้ในการทดลองอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผู้ดูแลระบบจะแจ้งล่วงหน้า
  • ในบางครั้งอาจมีปัญหาไฟฟ้าหรือสถานะการณ์อื่นๆที่ทำให้ระบบหยุดการให้บริการได้ หรือผู้ดูแลระบบอาจจำเป็นต้องหยุดการให้บริการเพื่อดูแลระบบ
  • ข้อมูลและการประมวลผลในระบบอาจมีการเสียหายได้ ดังนั้นเพื่อป้องการการสูญหายของข้อมูล ผู้ใช้ควรทำการ backup ข้อมูลของตน โดยทำสำเนาเก็บภายในระบบ Cloud หรือนำไปเก็บภายนอกระบบ Cloud อย่างสม่ำเสมอ
  • การใช้งานระบบต้องเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ และภาควิชาฯ และ พ.ร.บ. การใช้งานคอมพิวเตอร์

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้งานระบบได้แก่

  • ผู้ใช้ต้องไม่ติดตั้ง software เพื่อ scan ports หรือโจมตีคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทั้งที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและบน Internet
  • ผู้ใช้ควรระวังเรื่องการติดตั้ง software ที่อาจมี malware หรือ virus มาด้วย

Leave a Reply