การกำหนดค่าความเร็ว Network Interface

การกำหนดค่าความเร็วของ network interfaces eth1 และ eth2 ให้เป็น 1000 Mbps บนระบบ ubuntu ใช้คำสั่ง # ethtool -s eth1 speed 1000 duplex full # ethtool -s eth2 speed 1000 duplex full จากนั้นตรวจสอบความเร็วด้วย iperf

วิชา CS 620: สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Lecturer: กษิดิศ ชาญเชี่ยว Email: kasiditchanchio@gmail.com Presentation Slides: Slide แนะนำและ 6 หลักการที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ (pdf) สำหรับการเรียนการสอนในวันที่ 30 มค. 2016 Slide ตัวเลข (pdf) สำหรับการเรียนการสอนในวันที่ 6 กพ. 2016 Assignments Assignment 1 เรียนรู้การติดตั้ง Ubuntu Linux และใช้งานเบื้องต้น Due: 6 กพ. 2016 สิ่งที่แนะนำให้ศึกษาด้วยตนเอง (ไม่ต้องส่ง) ขอให้ นศ ไปค้นคว้าจาก internet ว่าต้องเขียนโปรแกรมอย่างไรจึงจะสามารถ swap หรือสลับค่าของตัวแปร integer หรือ int ในภาษา C 2 ตัวแปรโดยไม่ต้องใช้ tmp variable

การ clean ระบบ servers เพื่อรัน exper controller ใหม่หลังจากเกิด bug

เมื่อเกิอุบัติเหตุขึ้นในการรัน experiment python script อันเนื่องมาจาก bug หรือ ความผิดพลาดผันผวนทางฮารด์แวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ จะทำให้การรัน experiment python script ครังถัดไปทำไม่ได้ เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บนเครื่องต่างๆจากการทดลองครั้งก่อนยังมีอยู่ ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าไป clean up running instances or processes เหล่านั้นก่อน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. log in เข้าเครื่อง sushi3 2. เช็คว่ามี qemu instances หรือไม่ ด้วยคำสั่ง $ ps -elf | grep qemu ถ้ามี qemu-system-x86_64 ลิสต์ขึ้นมา ก็ให้ kill ด้วยคำสั่ง $ sudo killall -9 -r "qemu-system-x86_64" 3. เช็คว่ามี ...

กำหนดค่า vpn และใช้ vpn client จากเครื่อง ubuntu

1. เลื่อน mouse เลือก VPN connection –> configure VPN 2. สร้าง VPN connection ใหม่ หรือ Edit ถ้ามีอยู่แล้ว 3. สมมุติว่า VPN ใหม่ชื่อ VPN connection 1 4. กดเลือกปุ่ม advanced 5. ให้เลือก Use Point-to-Point Encryption (MPPE) 6. save ทุกอย่าง 7. ใช้ VPN connection 1 โดยเลือกจาก menu

How to read TLMZ performance report

When a VM checkpoint or migrate, the source VM print out messages to stdio that show live migration information. The formats of these lines are as follows. Note that we refer to our software as TLMZ. At the beginning, TLMZ reports the contents of TLMZ configuration file to let users check if the parameters are ...

การ compile และรัน tlc-kvm บน ubuntu 15.10 2

Install software on Ubuntu 15.10 as mentioned at http://sciencecloud-community.cs.tu.ac.th/?p=189 Obtain tlc-kvm-aco-1.5.1.x.tar tar xvf tlc-kvm-aco-1.5.1.x.tar cd tlc-kvm-1.5.1.x vi Makefile.target Add “LIBS+=lrt” under the “LIBS+=lz” line if it is not already there. ./configure --disable-libiscsi make sudo make install

การ compile และรัน qemu 2.5.0 บน ubuntu 15.10 1

ดาวน์โหลด http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-2.5.0.tar.bz2 bunzip2 qemu-2.5.0.tar.bz2 tar xvf qemu-2.5.0.tar รัน sudo apt-get install git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev sudo apt-get install git-email sudo apt-get install libaio-dev libbluetooth-dev libbrlapi-dev libbz2-dev sudo apt-get install libcap-dev libcap-ng-dev libcurl4-gnutls-dev libgtk-3-dev sudo apt-get install libibverbs-dev libjpeg8-dev libncurses5-dev libnuma-dev sudo apt-get install librbd-dev librdmacm-dev sudo apt-get install libsasl2-dev libsdl1.2-dev libseccomp-dev libsnappy-dev libssh2-1-dev sudo ...

การสร้าง mirror สำหรับ ubuntu-cloud openstack

เราจะพูดถึงการสร้าง mirror ของ ubuntu 14.04 สำหรับสนับสนุนการติดตั้งระบบ OpenStack ในองค์กร ขั้นตอนประกอบไปด้วย 1. ติดตั้ง ubuntu package mirror โดยไช้ apt-mirror 2. ติดตั้ง ubuntu-cloud.archive mirror สำหรับ openstack kilo  โดยมีขั้นตอนดังนี้ $ sudo apt-get install apt-mirror apache2 $ sudo vi /etc/apt/mirror.list และใส่เนื้อหาดังนี้ ############# config ################## # set base_path /srv/apt-mirror # # set mirror_path $base_path/mirror # set skel_path $base_path/skel # set var_path $base_path/var ...

ติดตั้ง bridge network สำหรับ qemu/kvm

โหลดซอฟต์แวร์ sudo apt-get update sudo apt-get install bridge-utils กำหนดค่าด้วย command line ip addr flush dev <interface 1> ip addr flush dev <interface 2> brctl addbr <bridge name> brctl addif <bridge name> <interface 1> <interface 2> ip link set dev <bridge name> up หรือ กำหนดค่าใน /etc/network/interfaces ไฟล์ # The loopback network interface auto lo iface lo ...

การ Compile และ run qemu บน ubuntu 14.10

ข้อมูลประกอบการสอน ไช้ร่วมกับ lab วิชา cs449 การ compile  qemu/kvm บน ubuntu 14.10 (อ้างอิงจากที่นี่) 1. ติดตั้ง software ที่จำเป็น sudo apt-get install  build-essential \ bzr bzr-builddeb cdbs  debhelper devscripts \ dh-make diff dpatch fakeroot  gnome-pkg-tools \ gnupg liburi-perl lintian patch patchutils  \ pbuilder piuparts quilt ubuntu-dev-tools wget sudo apt-get install \ libglib2.0-dev libsdl1.2-dev libjpeg-dev libvde-dev \ libvdeplug2-dev libbrlapi-dev ...