การ compile และรัน tlc-kvm บน ubuntu 15.10 2

Install software on Ubuntu 15.10 as mentioned at http://sciencecloud-community.cs.tu.ac.th/?p=189 Obtain tlc-kvm-aco-1.5.1.x.tar tar xvf tlc-kvm-aco-1.5.1.x.tar cd tlc-kvm-1.5.1.x vi Makefile.target Add “LIBS+=lrt” under the “LIBS+=lz” line if it is not already there. ./configure --disable-libiscsi make sudo make install

การ compile และรัน qemu 2.5.0 บน ubuntu 15.10 1

ดาวน์โหลด http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-2.5.0.tar.bz2 bunzip2 qemu-2.5.0.tar.bz2 tar xvf qemu-2.5.0.tar รัน sudo apt-get install git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev sudo apt-get install git-email sudo apt-get install libaio-dev libbluetooth-dev libbrlapi-dev libbz2-dev sudo apt-get install libcap-dev libcap-ng-dev libcurl4-gnutls-dev libgtk-3-dev sudo apt-get install libibverbs-dev libjpeg8-dev libncurses5-dev libnuma-dev sudo apt-get install librbd-dev librdmacm-dev sudo apt-get install libsasl2-dev libsdl1.2-dev libseccomp-dev libsnappy-dev libssh2-1-dev sudo ...

การสร้าง mirror สำหรับ ubuntu-cloud openstack

เราจะพูดถึงการสร้าง mirror ของ ubuntu 14.04 สำหรับสนับสนุนการติดตั้งระบบ OpenStack ในองค์กร ขั้นตอนประกอบไปด้วย 1. ติดตั้ง ubuntu package mirror โดยไช้ apt-mirror 2. ติดตั้ง ubuntu-cloud.archive mirror สำหรับ openstack kilo  โดยมีขั้นตอนดังนี้ $ sudo apt-get install apt-mirror apache2 $ sudo vi /etc/apt/mirror.list และใส่เนื้อหาดังนี้ ############# config ################## # set base_path /srv/apt-mirror # # set mirror_path $base_path/mirror # set skel_path $base_path/skel # set var_path $base_path/var ...

ติดตั้ง bridge network สำหรับ qemu/kvm

โหลดซอฟต์แวร์ sudo apt-get update sudo apt-get install bridge-utils กำหนดค่าด้วย command line ip addr flush dev <interface 1> ip addr flush dev <interface 2> brctl addbr <bridge name> brctl addif <bridge name> <interface 1> <interface 2> ip link set dev <bridge name> up หรือ กำหนดค่าใน /etc/network/interfaces ไฟล์ # The loopback network interface auto lo iface lo ...

การ Compile และ run qemu บน ubuntu 14.10

ข้อมูลประกอบการสอน ไช้ร่วมกับ lab วิชา cs449 การ compile  qemu/kvm บน ubuntu 14.10 (อ้างอิงจากที่นี่) 1. ติดตั้ง software ที่จำเป็น sudo apt-get install  build-essential \ bzr bzr-builddeb cdbs  debhelper devscripts \ dh-make diff dpatch fakeroot  gnome-pkg-tools \ gnupg liburi-perl lintian patch patchutils  \ pbuilder piuparts quilt ubuntu-dev-tools wget sudo apt-get install \ libglib2.0-dev libsdl1.2-dev libjpeg-dev libvde-dev \ libvdeplug2-dev libbrlapi-dev ...

ไฟฟ้าดับ 30/10/2014

เกิดไฟฟ้าดับตั้งแต่เย็นวันที่ 10 ตุลาคม จึงจำเป็นต้องshutdown server ทั้งหมด ขณะนี้ใช้ได้ตามปกติแล้ว

การ patch bash บน linux เพื่อแก้ปัญหา shellshock vulnerability

จากปัญหา shellshock vulnerability บน bash shell ตามที่รายงานในที่ต่างๆ ขอแนะนำเว็บ http://www.linuxnews.pro/patch-bash-shell-shock-centos-ubuntu/ เพื่อให้ผู้ไช้ระบบ Linux update patch โดยเร็ว สำหรับ ubuntu ให้ทำดังนี้   sudo apt–get update && sudo apt–get install —only–upgrade bash   โปรดทดสอบ หลังจาก patch ด้วย

Presentation Slides อบรม OpenStack tutorial 21-22 กค.

Day1: 1. แนะนำ OpenStack Cloud Management System และระบบ Science Cloud ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ ม. ธรรมศาสตร์ 2. สไลด์ประกอบการติดตั้งระบบ OpenStack Day2: 1. อธิบายการทำงานส่วนต่างๆของระบบ OpenStack เบื้องต้น

การใช้ Vasabilab OpenStack Icehouse Installation Script 9

กำหนดให้ไช้ vm สร้างโดย virtualbox 4 เครื่อง โดยมีชื่อและ specification ดังนี้ 1. เครือง gateway เป็นเครื่อง gateway ออกสู่ internet มี configuration ดังนี้ 1 vcpu, 512 MB Ram, eth0  เป็น bridge (หรือ NAT?) ที่จะต้องจำ IP address ไว้เพื่อเข้าถึงในภายหลัง และ eth1 ที่เป็นแบบ Internal Network “intnet” disk ไม่ต้องมาก 5 GฺB ก็น่าจะพอ กำหนด IP address ของ eth1 ให้เป็น 10.0.0.1 ของ network 10.0.0.0/24 **สำคัญ** ...

การเข้าถึง VM Instance ในระบบ sushicloud ด้วย Remote Desktop Connection

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ sushicloud แล้ว ถ้าท่านต้องการสร้าง window vm ก็ให้เลือกอิมเมจ window-8-sushicloud 2. เมื่อ vm รันแล้วก็ล๊อกอิน และกดที่ปุ่ม network icon ที่อยู่บนแถบล่างขวาใกล้กับวันเวลา 3. กดที่แถบ VPN connection to science cloud และป้อน vpn username และ password ของท่าน 4. หลังจากนั้น ให้หา IP address 10.100.x ที่ VPN server กำหนดให้กับ VM 5. กำหนด Allow remote desktop connection 5. ใช้ Remote Destop Connection client บนเครื่อง notebook ...